Er vi ik­ke me­re At­léti­co Madrid, og de er Re­al Madrid? ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EN VER­DEN TIL FOR­SKEL Tho­mas Frank

FCK har gjort det godt – ik­ke ba­re i Dan­mark, men i Nor­den de se­ne­ste 10 år. De har ik­ke skru­et ned for pen­ge­ne. De har en ind­gro­et kul­tur, som er byg­get op over 10- 15 år. De ved, hvad de vil (...) Øko­no­misk er de i en liga for sig i Dan­mark

Vo­res in­ter­view slut­ter med, at jeg spør­ger Brøndby- træ­ner Tho­mas Frank :

Bli­ver det i din tid som Brønd­by­t­ræ­ner, at vi ser Brøndby ta­ge tu­ren for­bi FCK igen? » Ja, det gør det. « Bli­ver det og­så i den­ne kon­trakt­pe­ri­o­de ( Tho­mas Franks kon­trakt ud­lø­ber i som­me­ren 2017, red.)?

» Det vil jeg ger­ne si­ge, at det bli­ver ... « si­ger han og skal så bru­ge lidt tid på at kom­me vi­de­re i sæt­nin­gen.

» . .. Men det kan og­så væ­re, at det ik­ke bli­ver. Og det er ik­ke, for­di jeg ik­ke ger­ne vil væ­re off en­siv, men man bli­ver og­så nødt til at væ­re re­a­li­stisk og an­er­ken­de, hvor man­ge fak­to­rer der spil­ler ind. I den­ne sæ­son er den kla­re mel­ding, at vi skal i top tre. «

Det er så­dan cir­ka dér, Tho­mas Frank står, når han bli­ver bedt om at for­hol­de sig til Brøndby i for­hold til ik­ke ba­re Brøndby selv, men og­så i for­hold til ri­va­ler­ne fra FC København, som de se­ne­ste 10 år er stuk­ket af fra ves­tegns­klub­ben og har gjort gul­dri­va­li­se­rin­gen mel­lem de to klub­ber til et min­de me­re end til vir­ke­lig­hed.

En af­grund mel­lem klub­ber­ne

De mø­des igen i dag i Brøndby til kø­ben­hav­ner­der­by­et, som har få­et kal­de­nav­net ’ New Firm’. Det er sta­dig en sær­lig kamp, og Brøndby står be­stemt et sun­de­re sted i dag end man­ge gan­ge før i de 10 fo­re­gå­en­de sæ­so­ner. Men det gør ik­ke da­gens kamp til en guld­kamp, og Tho­mas Frank sva­rer ret klart på spørgs­må­let, om det over­ho­ve­det gi­ver me­ning at sam­men­lig­ne de to klub­ber i dag.

» Nej, det gør det ik­ke, hvis du spør­ger mig, og det gør det ik­ke på grund af én ting: pen­ge­ne. FCK har gjort det godt – ik­ke ba­re i Dan­mark, men i Nor­den de se­ne­ste 10 år. De har ik­ke skru­et ned for pen­ge­ne. De har en ind­gro­et kul­tur, som er byg­get op over 10- 15 år. De ved, hvad de vil. De har hen­tet de­res mester­træ­ner ( Stå­le Sol­bak­ken, red.) tilbage igen. De har skru­et op for alt om­kring hol­det med as­si­sten­ter og scouts. De har op­gra­de­ret der, hvor vi an­dre må­ske kun­ne drøm­me om at gø­re en for­skel. Øko­no­misk er de i en liga for sig i Dan­mark, « fast­slår han.

Der fi ndes sta­dig men­ne­sker, der hu­sker åre­ne, da Brøndby og FCK kør­te et hid­sigt mester­skabs­kapløb år eft er år. Det var især i be­gyn­del­sen af 00er­ne. Men si­den Brøndby med Mi­cha­el Laud­rup som træ­ner i 2005 vandt det se­ne­ste mester­skab til klub­ben, har man groft sagt ik­ke væ­ret rig­tig tæt på. Hver­ken på FCK el­ler på sel­ve mester­ska­bet. Der har i snit væ­ret 17,4 po­int af­stand mel­lem de to klub­ber i de 10 sæ­so­ner. Det er en re­gu­lær af­grund i fod­bold­ver­den. Nog­le år har der væ­ret he­le 30 po­ints af­stand. FCK har væ­ret i ot­te eu­ro­pæ­i­ske grup­pe­spil og blandt an­det en Champions Le­agu­es ot­ten­de­dels­fi na­le, mens Brøndby i for­å­ret 2013 var ved bå­de at ryk­ke ned og gå kon­kurs.

Ta­lent­sats­ning skal luk­ke hul­let

Tho­mas Frank var ik­ke selv med, men kom til eft er bå­de den øko­no­mi­ske og sport­s­li­ge red­ning. Han har si­den la­vet en fj er­de- og en tred­je­plads i si­ne to før­ste sæ­so­ner. Han slut­te­de fi re po­int eft er FCK i sæ­so­nen 2013/ 2014 og 12 po­int eft er i sid­ste sæ­son. Hans tro på, at hul­let helt bli­ver luk­ket, bygger han på, at man er ved at ska­be en sta­bil klub med en ren­dyr­ket kul­tur om­kring træ­nin­gen, en god trup bå­de i stør­rel­se og kva­li­tet, en dyg­tig stab og et ty­de­ligt link til klub­bens ta­lent­sats­ning Ma­sterclass. Han ta­ler om at vin­de gul­det gen­nem ar­bej­det i hver­da­gen, om at ha­ve en ty­de­lig spil­lestil og så og­så en tå­l­mo­dig­hed i sin ven­ten på, at det ta­lent, der er i klub­ben, plud­se­lig en dag eks­plo­de­rer og fol­der sig ud

» Når man – som FCK – bru­ger vold­somt fl ere pen­ge, end vi gør, på et fod­bold­hold, er sand­syn­lig­he­den for, at man er for­holds­vis bed­re, og­så stør­re. Så vi skal sam­men­sæt­te en trup og en klub, som kon­ti­nu­er­ligt er i top tre i Su­per­liga­en, og vi skal gø­re det kon­ti­nu­er­ligt. Det skal ik­ke væ­re en til­fæl­dig­hed. Vi skal ar­bej­de hen imod at gø­re det. «

Så de par­løb, som nog­le af os hu­sker mel­lem jer og FCK, er de så en over­stå­et ting med det, du si­ger her? » Ja, li­ge nu er der ik­ke et par­løb. « Du ly­der hel­ler ik­ke som en, der kan se det duk­ke op igen?

» Uden at vi­de det vil jeg tro, at pen­ge­ne stort set var de sam­me i FCK og Brøndby, da du­el­len var der. Det be­ty­der alt, hvis du skal kun­ne væ­re derop­pe. Det skal ik­ke ly­de, som om vi ik­ke har no­get som helst, men det be­ty­der ba­re så af­gø­ren­de me­get for at la­ve no­get, der er kon- kur­ren­ce­dyg­tigt år eft er år eft er år, om du kan kø­be spil­le­re til 23 mil­li­o­ner kro­ner el­ler fem mil­li­o­ner kro­ner. Det, vi skal li­ge nu, er, at vi skal væ­re i top tre hvert år. Kan vi det, er vi me­get tæt­te­re på et par­løb igen. «

Men I har jo og­så haft pen­ge, som I har valgt at bru­ge på Da­ni­el Ag­ger, Jo­han El­man­der og Tho­mas Ka­h­len­berg, æl­dre spil­le­re med en hi­sto­rik i klub­ben, men jo og­så fy­sisk skrø­be­li­ge spil­le­re. Så man kun­ne jo godt ud­for­dre jer ved at si­ge, at I be­stemt og­så har haft mu­lig­he­der, men at I har sat­set dem helt vildt ved at gå ef­ter spil­le­re, .I – i hvert fald med Ag­ger – vid­ste må­ske ik­ke hav­de krop­pen til man­ge kam­pe? Har I ik­ke gam­blet med det, I hav­de ved at gå den vej frem for at ta­ge sven­ske sub- lands­holds­spil­le­re på 25 år, som, man ved, kan spil­le en fuld sæ­son?

» Vi har haft nog­le øko­no­mi­ske mu­lig­he­der, som har gjort, at vi kun­ne ki­ck­star­te vo­res ar­bej­de – ik­ke på kul­tu­ren, det kan man al­drig gø­re hur­ti­ge­re. Men de pen­ge og spil­le­re har gjort, at vi kom op til top­pen hur­ti­ge­re, end vi el­lers vil­le ha­ve gjort. Det er rig­tigt, at en del af pen­ge­ne er bun­det i de tre spil­le­re, og det er al­tid et sats at kø­be en spil­ler, uan­set om han er 25 el­ler 33 år. Selv­føl­ge­lig er der med Ag­ger en stør­re ri­si­ko, når man ken­der hans hi­sto­rik med ska­der, men der la­ve­de vi en kal­ku­le og tro­e­de på, at han kun­ne spil­le fl ere kam­pe i Su­per­liga­en med fær­re kam­pe og la­ve­re in­ten­si­tet. Får man mu­lig­hed for at hen­te Ag­ger, så gør man det, any­day. Og han har væ­ret en kæm­pe ge­vinst for os. «

Respekt for for­ti­dens me­rit­ter

Gi­ver det over­ho­ve­det me­ning at sam­men­lig­ne jer og FCK?

» Vi skal spil­le på en an­den må­de end dem. Klub og iden­ti­tet er og­så for­skel­lig, og til­gan­gen til fans er for­skel­lig. Vi er ut­ro­lig åb­ne over for om­ver­de­nen, og vi er vel me­re ar­bej­der­klub­ben, hvor ker­ne­vær­di­er som fæl­les­skab, pas­sion og mod skin­ner igen­nem. Er vi ik­ke me­re At­léti­co Madrid, og de er Re­al Madrid? Er vi ik­ke me­re Dort­mund, og de er Bay­ern? Det er lidt den sam­men­lig­ning, man skal ha­ve. «

Men det er jo og­så en for­tæl­ling, du skal over­be­vi­se nog­le om. For I var jo de bed­ste – I var Re­al og Bay­ern en­gang?

» Ja, vi var de bed­ste, og jeg har kæm­pe respekt for det og for det ar­bej­de, der en­gang blev la­vet ik­ke mindst af Per Bjer­re­gaard ( tid­li­ge­re Brøndby- for­mand og - di­rek­tør, red.), som gjor­de det­te til den bed­ste klub i lan­det og vel og­så i Nor­den. I 12 år i træk blev Brøndby num­mer et el­ler to. Det er helt vildt. Nu har vi væ­ret helt ne­de at ven­de og skal derop igen. Al­le drøm­mer om, at vi kom­mer der­hen, for det var fedt, men der er alt­så no­get øko­no­mi, som spil­ler ind, uan­set hvor stor vo­res am­bi­tion er. Men at vi ven­der tilbage er in­gen af os i tvivl om. «

Og kul­tur kan al­drig slå den øko­no­mi?

» Kul­tur kan for­hå­bent­lig slå det – for­stå­et på den må­de, at hvis vi har en stærk kul­tur og en stærk iden­ti­tet, så kan vi for­hå­bent­ligt gø­re det med lidt min­dre øko­no­mi. «

Hvor­dan sy­nes du, at det går med at over­be­vi­se folk i og om­kring klub­ben om, at Brøndby me­re er Dort­mund og At­léti­co?

» Den for­vent­nings­af­stem­ning er så vig­tig. Det har vi væ­ret dan­marks­me­stre i at væ­re de dår­lig­ste til. For­di vi har skre­get det op med alt det her med, at vi jo er Brøndby, og vi har hi­sto­ri­en. Får vi ik­ke af­stemt de for­vent­nin­ger, har vi først ik­ke en chan­ce. Vi er nødt til at væ­re re­a­li­sti­ske. De, som kan se bag tin­ge­ne, tror jeg godt, kan se, at FCK har fl ere pen­ge, og at de spil­ler for spil­ler har et stær­ke­re hold i dag, som vi skal slå på an­dre dyder. Vo­res fans vil ha­ve blod på trøj­en, og det skal vi ha­ve hver gang. Gør vi det, er vo­res fans top­loy­a­le. Og så le­ver vi al­le af en tro og vil­je på, at vi vil lyk­kes. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.