Så­dan står hol­de Brøndby IF

Hvem er bedst li­ge nu, FC København el­ler Brøndby? BT vur­de­rer d Snit: 7,5

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fre­de­rik Røn­now Da­ni­el Ag­ger Martin Ørnskov Jo­han Lars­son Riza Dur­mi­si. VUR­DE­RING Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk Jo­han Lyng­holm jo­hp@ sporten. dk Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk Ro­dolph Austin Ron­nie Schwartz Le­bo­gang Phi­ri El­bas

Med si­ne evi­ge raid op ad ven­stre­kan­ten er han et vig­tigt vå­ben i Brønd­bys off en­siv. Er ble­vet en pro­fi l i Su­per­liga­en og har på det dan­ske lands­hold vist, han og­så har et in­ter­na­tio­nalt ni­veau.

Løft er med sin blot­te til­ste­de­væ­rel­se Brønd­bys spil. Hol­dets med af­stand vig­tig­ste spil­ler, der har enorm ru­ti­ne i kam­pe med in­ter­na­tio­nalt snit. Præ­ste­rer Ag­ger, har Brøndby en god chan­ce.

Har løft et ar­ven eft er sin stær­ke for­gæn­ger, Lukas Hra­decky. Re­ak­tions­stærk og med en ro­lig ud­strå­ling, der ik­ke ri­mer på hans un­ge al­der. Ba­re 23 år, men blandt de bed­ste ke­e­pe­re i Su­per­liga­en.

Veks­ler oft e mel­lem at spil­le på midt­ba­nen og væ­re Da­ni­el Ag­gers mak­ker i mid­ter­for­sva­ret. Med Ro­dolph Austins de­but i star­top­stil­lin­gen bli­ver Ørnskov igen ryk­ket ned i den den ba­ge­ste kæ­de i ste­det for Da­rio Du­mic.

Den blon­de ener­gibom­be på høj­re ba­ck har fra dag et væ­ret en suc­ces i Brøndby si­den skift et fra svensk fod­bold. Ag­gres­siv, hur­tig og med en præ­cis høj­re­fod.

SØN­DAG 27. SEP­TEM­BER 2015

Enorm fy­sik og en me­ster i at ta­ge slå­skam­pe­ne, hvil­ket kan bli­ve af­gø­ren­de i kri­gen på mid­ten mod FCK. Fik de­but mod AaB og bør få fl ere mi­nut­ter i dag.

Plaf, plaf, lød det fra plaff emi­ni­ste­ren i po­kal­kam­pen mod Hol­bæk. Har haft fi n suc­ces si­den hjem­kom­sten fra Guingamp, men skal sta­dig be­vi­se, om han er en bæ­re­dyg­tig ge­vinst.

En af Su­per­liga­ens mest bold­fa­ste spil­le­re, der evig og al­tid til­by­der sig for si­ne med­spil­le­re. Be­sid­der et enormt lø­be­pensum, der er en stres­sfak­tor for en­hver midt­ba­ne­kon­stel­la­tion.

Blev hen­tet til Brøndby som en mar­kant for­stærk­ning, men har ik­ke helt le­vet op til for­vent­nin­ger­ne end­nu. Har den vild­skab, der kan tæn­de med­spil­ler­ne, men bør præ­ste­re bed­re.

Bå­de Brøndby og FC København har skift et fl it­tigt ud i trup­pen si­den de to holds se­ne­ste mø­de i april. Der er po­ten­ti­elt i alt 10 spil­le­re på beg­ge mand­ska­ber, der for før­ste gang kan kom­me i ak­tion i det ha­de­ful­de ri­va­l­op­gør, der i eft er­mid­dag af­vik­les for 73. gang i Su­per­liga­en. BT har der­for ta­get tem­pe­ra­tu­ren på de to mand­ska­bers for­mode­de

Når det kø­rer for Puk­ki, er han mu­lig­vis liga­ens bed­ste af­slut­ter. Der er ba­re for man­ge ud­fald, me Brøndby har en sær­lig trumf i fi nn tio­nalt ni­veau på si­ne bed­ste dag

star­top­stil­lin­ger og vur­de­ret dem spil­ler for spil­ler ud fra 12- ska­la­en.

Der er ta­get ud­gangs­punkt i spil­le­rens for­må­en på su­per­liga­ni­veau.

SU­PER­LIGA­EN

I eft er­mid­dag, kl. 13.00 ( TV3+) F K det n prø­ve en­de væ­re form ku­læ for­sv kan li

Fotomontage: Li­se­lot­te Sa­broe

Den nor­ske kant­spil­ler var tilbage i star­top­stil­lin­gen i po­kal­kam­pen mod Hol­bæk og le­ve­re­de en fl ot præ­sta­tion og op­læg til mål. Kan få chan­cen i ste­det for Chri­sti­an Nørgaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.