Ene før der­by­et FC København

De to holds for­mode­de star­top­stil­lin­ger spil­ler for spil­ler Snit: 9,5

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - En af spil­ler­ne bli­ver si­et fra in­den kamp­start FC KØ­BEN­HAVNS INDSKIFTNINGSSPILLERE

Fe­de­ri­co San­tan­der Købt ind for over 20 mio. kr. som næ­ste store an­greb­s­es. Har vist er på sit ta­lent, men end­nu mang­ler han egyl­digt at stemp­le ind på sce­nen som en­de blandt de al­ler­bed­ste. n . en nen. In­ter­na­ge. Ni­co­lai Jør­gen­sen Han har tid­li­ge­re haft lidt ud­fald i en, men han kan stå for det spekta­re, det uven­te­de og sny­de et helt var med tem­po og tek­nik. Det er der få, der ige så godt i Su­per­liga­en som Jør­gen­sen.

-

SSØØNNDDAAGG 2 27.7 S. ESPETPETMEBMEBR E2R0 125015

Han mang­ler end­nu at fi nde tilbage til sam­me kva­li­tet, som han vi­ste i AaB. Men Kusk har vist glimt af, hvad han kan rent off en­sivt og kan bli­ve et godt FCK­be­kendt­skab.

Den 30- åri­ge lands­holds­spil­ler vend­te hjem den­ne som­mer for at til­fø­je FCK- trup­pen ru­ti­ne. Han er en vig­tig støt­te til Dela­ney på midt­ba­nen, men ni­veau­et svin­ger lidt me­re end i gam­le da­ge.

24 år, midt­ba­ne­ge­ne­ral og an­fø­rer. Han er es­sen­sen af FC København og går for­re­st med et højt ni­veau, der har gjort ham lands­holdsak­tu­el. Har net­tet to gan­ge i den­ne sæ­son.

Han kom til klub­ben som en ukendt fak­tor den­ne som­mer, men han har hur­tigt vist, at han in­de­hol­der alt, hvad der skal til for at præ­ste­re i FC København. Blandt Sol­bak­kens fa­vo­rit­ter.

BRØND­BYS INDSKIFTNINGSSPILLERE

MADS TOPPEL ( MÅ­L­MAND) DA­RIO DU­MIC MARTIN AL­BRE­CHT­SEN FRE­DE­RIK HOLST CHRI­STI­AN NØRGAARD THO­MAS KA­H­LEN­BERG JO­HAN EL­MAN­DER ( FO­TO) CHRI­STI­AN ’ GRE­KO’ JAKOB­SEN

Kas­per Kusk

Wil­li­am Kvist

Tho­mas Dela­ney

Benja­min Ver­bic

Tom Høg­li

Nord­man­den har væ­ret in­de og ude af hol­det, men Sol­bak­ken ty er til lands­man­den, når der er be­hov for so­lidt, de­fen­sivt hånd­værk. Og det er der oft e i de store kam­pe.

Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen

Ud­lands­op­hol­det i PSV blev ik­ke den store suc­ces, så Zanka søg­te hjem til van­te ram­mer i FCK. Her har han le­ve­ret, hvad han skal, men til ti­der har der væ­ret slin­ger i den de­fen­si­ve vals.

Den tid­li­ge­re Brøndby- spil­ler var ik­ke et po­pu­lært ind­køb, da han blev hen­tet til klub­ben sid­ste som­mer. Har luk­ket mun­den på de fl este kri­ti­ke­re med at præ­ste­re gang på gang. Højt ni­veau.

Da­ni­el Amar­tey

Gha­ne­se­ren har stort po­ten­ti­a­le, som han al­le­re­de del­vist har ud­fol­det hos FCK. Han ta­ber ho­ve­d­et i ny og næ, men han er al­si­dig, drift sik­ker og ik­ke mindst en på­li­de­lig de­fen­siv driv­kraft .

Ludwig Au­gustin­s­son

Han har kun væ­ret i klub­ben si­den ja­nu­ar, men sven­ske­ren er al­le­re­de eft er­trag­tet over he­le Eu­ro­pa. Ven­stre­ba­ck­en har fra dag et blæst igen­nem og vist et sjæl­dent set tårn­højt ni­veau.

THO­MAS KAMINSKI ( MÅ­L­MAND) CHRI­STOP­HER REM­MER PE­TER AN­KER­SEN MI­KA­EL AN­TONS­SON YOUS­SEF TOU­TOUH BAS­HKIM KADRII AN­DREAS COR­NE­LI­US ( FO­TO)

Step­han Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.