Der er et yn­digt

Mat­ti Bres­chel kap­ta­jn på et dansk lands­hold, som i af­ten træ­der dan­sen om VM i lan­de­vejs­cyk­ling med li­cens til at over­ra­ske – igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RØD- HVID OP­TUR Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Det rød- hvi­de lands­hold har gen­nem åre­ne le­ve­ret stri­be­vis af suc­ces­op­le­vel­ser ved ver­dens­mester­ska­ber­ne i cykling.

Frem til 1995 son­de­re­de man mel­lem ama­tø­rer og pro­fes­sio­nel­le. Den dan­ske selv­for­stå­el­se pas­se­de bedst til ama­tørån­den ef­ter­som man nø­digt skul­le svi­ne sig til ved at tje­ne pen­ge på sin el­ske­de sport.

Set i det lys var der lo­gik i, at Dan­mark var bedst blandt ama­tø­rer­ne og man­ge vil hu­ske, da Leif Mor­ten­sen i 1969 be­vi­ste sin klas­se ved at vin­de ver­dens­mester­ska­bet for ama­tø­rer. I 1968 hav­de Mor­ten­sen væ­ret på me­dal­je­fært ved at vin­de sølv i lan­de­vejslø­bet ved OL i Me­xi­co og det gav i den grad me­ning, at han i 1970 skrev un­der på en pro­fes­sio­nel kon­trakt med BIC. Sam­me år tog Mor­ten­sen i øv­rigt sølv hos de pro­fes­sio­nel­le. Tårn­høj klas­se.

I 1970 var der igen dansk guld­me­dal­je, da ran­d­ru­si­a­ne­ren Jør­gen Sch­midt strøg til tops ved VMa­ma­tør­lø­bet i Lei­ce­ster. Hvis nav­net Sch­midt og­så har en ak­tu­el klang i cy­kel­sam­men­hæng, er det for­ment­lig, for­di Jør­gen Sch­midt er on­kel til Mads Würtz Sch­midt, der mandag vandt VM i en­kelt­start hos U23- ryt­ter­ne.

1994 er gå­et over i hi­sto­ri­en som året, hvor ri­va­li­se­rin­gen mel­lem Bjar­ne Ri­is og Rolf Sø­ren­sen slog ud i lys lue. Mester­skabslø­bet blev kørt på en knald­hård ru­te på Si­ci­li­en, og Ri­is men­te, at det var ham, der bur­de kø­res for. Rolf Sø­ren­sen syn­tes omvendt, han sad i et me­get godt hug og lig­ne­de en kom­men­de ver­dens­me­ster med halvan­den ki­lo­me­ter til mål, da fransk­man­den Luc Le­blanc ind­hen­te­de den blon­de dan­sker. Ri­is kald­te ef­ter­føl­gen­de Sø­ren­sen for ’ lands­for­ræ­der’, og der var ik­ke ju­le­kort mel­lem de to et styk­ke tid der­ef­ter.

Skær­myds­ler­ne mel­lem Ri­is og Rolf kom i no­gen grad til at over­skyg­ge, at Alex Pe­der­sen få da­ge for­in­den hav­de vun­det VM for ama­tø­rer ef­ter klog og tak­tisk smuk ek­se­kve­ret kør­sel. Pe­der­sen hav­de væ­ret ude i tre sæ­so­ner som pro­fes­sio­nel, men hav­de ef­ter­føl­gen­de holdt liv i kar­ri­e­ren som ama­tør­ryt­ter. VM- tri­um­fen var og­så en hil­sen til dem, der ik­ke men­te, Alex Pe­der­sen hav­de klas­sen til at væ­re pro­fes­sio­nel. Året ef­ter sit VM- guld stop­pe­de Pe­der­sen dog helt ef­ter at ha­ve få­et kon­sta­te­ret me­nin­gi­tis.

VM- lø­bet trans­mit­te­res fra kl. 15 på TV3+

SØN­DAG 27. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.