Cy­kel­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SØN­DAG 27. SEP­TEM­BER 2015

RU­TEN

Fel­tet

Ru­ten

Det

Over­ord­net

har VM- ru­ten få­et ry for at væ­re den nem­me­ste si­den VM i København 2011.

DAN­SKER­NE

MAT­TI BRES­CHEL MI­CHA­EL VAL­GREN MI­CHA­EL MØR­KØV CHRI­STOP­HER JUUL- JEN­SEN LARS BAK RAS­MUS GULD­HAM­MER * *

Op­rin­de­ligt var Jakob Fuglsang ud­ta­get blandt de seks ryt­te­re til det dan­ske VM- hold, men han valg­te at træk­ke sig for at gi­ve plads til formstær­ke Ras­mus Guld­ham­mer, der net­op er ble­vet num­mer fi­re i Tour of Bri­tain.

Hi­sto­ri­er­ne om Dan­mark ved VM i cykling rum­mer alt fra suc­ce­ser til vold­som dra­ma­tik og uven­ska­ber. Fo­to: EPA

skal kø­re i alt 261,5 ki­lo­me­ter. Lø­bet sky­des i gang ved uni­ver­si­te­tet i Ri­ch­mond, hvor man kø­rer godt fem km. in­den man kø­rer ind på den rund­stræk­ning, som ud­gør sel­ve VM- ru­ten. Her ven­ter 15 om­gan­ge á 16,2 km ryt­ter­ne.

har væ­ret svær at bli­ve klog på for man­ge af ryt­ter­ne. Og for­stå­e­ligt nok. De ame­ri­kan­ske by­er be­står af bre­de bou­le­var­der, der ik­ke rig­tigt eg­ner sig til se­vær­digt cy­kel­løb, men hel­dig­vis har ar­ran­gø­rer­ne fun­det lidt ud­for­dring i down­town Ri­ch­mond med pas­sa­ge af Li­b­by Hill, hvor der top­pes med bro­sten og ot­te pro­cent i stig­ning.

stej­le­ste styk­ke kom­mer på 23rd Stre­et, hvor der er en rap lil­le ram­pe på godt 100 me­ter og 12 pro­cent. Her er der 2,5 km til mål, og un­der den rø­de flam­me sti­ger løbs­ru­ten igen en smu­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.