Mester­skabs­men­ne­sket Mat­ti Bres­chel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KØ­RER EF­TER GUL­DET Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Han har det med at over­ra­ske. El­ler ba­re kø­re over ev­ne, når det for en­den af regn­bu­en glim­ter af guld og ud­sig­ten til en VM- tri­cot.

I ny­e­re tid har Dan­mark ik­ke haft no­get bed­re bud på en ver­dens­me­ster hos de pro­fes­sio­nel­le end Mat­ti Bres­chel.

Den nu 31- åri­ge dan­sker har da og­så indstil­let sig­te­kor­net på igen at kun­ne spil­le en rolle, når det spid­ser til i fi­na­len ved lan­de­vejslø­bet i af­ten.

» Jeg har få­et blod på tan­den ef­ter min fjer­de­plads sid­ste år, hvor jeg fik ramt for­men me­get godt, selv om det og­så var en sæ­son med mas­ser af ska- der og modgang, « si­ger Bres­chel til BT.

Bres­chel har hen­tet fle­re af kar­ri­e­rens bed­ste resultater ved VM, hvor det hidtil er ble­vet til to me­dal­jer.

I 2008 sør­ge­de Mat­ti Bres­chel for bron­ze til Dan­mark ved VM i Va­re­se og brød der­med 30 års me­dal­je­tør­ke ef­ter Jør­gen Marcus­sens tred­je­plads ved VM i Stutt­g­art 1978.

Mat­ti Bres­chel kom end­nu tæt­te­re på den ul­ti­ma­ti­ve VM- tri­umf, da han i 2010 vandt sølv i au­stral­ske Ge­e­long. Den skar­pe dan­sker lig­ne­de en ver­dens­me­ster, ind­til der mang­le­de 50 me­ter, da nor­ske Thor Hus­hovd med en kraf­tan­stren­gel­se fik smidt cyk­len frem i spur­ten.

Ud­over si­ne me­dal­jer har Mat­ti Bres­chel og­så en sy­ven­de­plads fra 2009 og en fjer­de­plads fra 2014 at vi­se frem.

Mat­ti Bres­chel hå­ber at byt­te bron­ze­me­dalj­en fra 2008 ud med en af guld i 2015.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.