Mer­ce­des i front

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DO­MI­NANS

Ef­ter et løbs fra­vær fra, er Mer­ce­des igen i po­le po­si­tion, når Ja­pans Grand Prix bli­ver kørt i dag. Ni­co Ros­berg var hur­tigst i kva­li­fi­ka­tio­nen.

Men Mer­ce­des- glæden stop­per ik­ke dér. Team­kol­le­ga Lewis Ha­milt­on var næst­hur­tigst og star­ter som num­mer to. Valt­te­ri Bot­tas ( Wil­li­ams) og Se­ba­sti­an Vet­tel ( Fer­ra­ri) blev num­mer tre og fi­re.

Lewis Ha­milt­on hav­de chan­cen for at sæt­te da­gens bed­ste tid. Men hans sid­ste om­gang blev øde­lagt, da Red Bull- kø­re­ren Da­ni­il Kvy­at var in­vol­ve­ret i en dra­ma­tisk ulyk­ke, hvor han ham­re­de i bar­ri­e­ren med om­kring 250 ki­lo­me­ter i ti­men.

Men mon ik­ke Ha­milt­on al­li­ge­vel er op­ti­mi­stisk. Han fø­rer i kam­pen om VM- tit­len med 41 po­int ned til Ros­berg.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.