Brø­let Po­li­ti­ke­re ti­er om fl ygt­nin­ge- fakta

Dan­ske po­li­ti­ke­re ‘ luk­ker øj­ne­ne for fakta’ , og de ‘ før­te væl­ger­ne bag ly­set’ i valg­kam­pen, me­ner BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor

BT - - NYHEDER - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk

VALG­KAMP OG VIR­KE­LIG­HED

Kun et få­tal af de fl ygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark, ven­der hjem igen. Det vi­ser tal fra Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Ud­læn­din­ge­sty rel­sen som Ber­ling­s­ke har gen­nem­gå­et. Oplys­nin­ger­ne er nye for be­folk­nin­gen, men for top- po­li­ti­ker­ne er der ik­ke no­get nyt un­der so­len.

Al­li­ge­vel gav de i valg­kam­pen ud­tryk for at fl ygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark, kun skal væ­re i lan­det mid­ler­ti­digt.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup kal­der det et ek­sem­pel på, at po­li­ti­ker­ne ‘ luk­ker øj­ne­ne for fakta’.

» Man hol­der sig for øj­ne og øre, når det kom­mer til dis­se fakta. Det po­li­ti­ske sig­nal, in­ten­tio­nen om at sen­de folk hur­tigt og eff ek­tivt hjem, er en kiosk­ba­sker i for­hold til væl­ger­ne, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Hun me­ner, at væl­ger­ne blev ‘ ført bag ly­set’ i valg­kam­pen, hvor de store par­ti­er und­lod at for­tæl­le væl­ger­ne, at det er de fær­re­ste fl ygt­nin­ge, der hur­tigt kan og vil sen­des hjem igen. Po­li­ti­ker­ne fra ek­sem­pel­vis Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne eft er­lod med an­dre ord et helt an­det ind­tryk, end det man i vir­ke­lig­he­den kan leve op til.

Top­po­li­ti­ker­ne fra de store par­ti­er gav i valg­kam­pen ud­tryk for at flygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark, kun skal væ­re i lan­det mid­ler­ti­digt. Her ses Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen i for­bin­del­se med en tv- du­el. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.