’’

BT - - NYHEDER - Søs Ma­rie Serup, po­li­tisk kom­men­ta­tor

» Valg­kam­pen fo­re­gik på fal­ske præ­mis­ser. Og det har po­li­ti­ker­ne ik­ke er­kendt end­nu, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Det he­le hand­ler om ’ sig­na­ler’

Men det er til­sy­ne­la­den­de ri­si­kof­rit for po­li­ti­ker­ne at op­træ­de på den må­de. For når det kom­mer til fl ygt­nin­ge- og ind­van­drer­de­bat­ten, hand­ler det først og frem­mest om, hvil­ket sig­nal man sen­der. Ik­ke om, hvad man re­elt kan gø­re. Det er nem­lig re­la­tivt be­græn­set, da Dan­mark har til­slut­tet sig in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner, som skal over­hol­des. Men det er ik­ke et ’ se­xet’ bud­skab i den off ent­li­ge de­bat.

» I for­hold til væl­ger­ne tror jeg, at det vil­le væ­re vær­re for po­li­ti­ker­ne at be­ken­de sig til fakta- sand­he­der. Det vil væ­re et fuld­stæn­digt pa­ra­dig­meskift e i dansk po­li­tik, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

V- re­ge­rin­gen har slå­et sig op på, at der skal fær­re fl ygt­nin­ge til Dan­mark. Og de, der kom­mer, skal hjem igen, så snart det er mu­ligt.

Men si­den Ven­stre kom til mag­ten i som­mer, er det væl­tet ind med fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter. Og nu vi­ser det sig, at fl ygt­nin­ge­ne hi­sto­risk set bli­ver i lan­det.

Det ud­stil­ler vel re­ge­rin­gen i for­hold til, hvad den kan og ik­ke kan?

» Be­stemt. Men den har op­bak­ning i be­folk­nin­gen til linj­en, man har lagt. Og kig­ger vi på mi­ni­s­ter­må­lin­ger­ne, så er In­ger Støj­berg den mest po­pu­læ­re mi­ni­ster, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Hun be­mær­ker, at stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) nu og­så – eft er val­get – er­ken­der, at fl ygt­nin­ge­ne vil væ­re i Dan­mark i man­ge år, men det æn­drer ik­ke af­gø­ren­de på ’ de skal hjem- re­to­rik­ken’.

Man hol­der sig for øj­ne og øre, når det kom­mer til dis­se fakta

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.