De bli­ver i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

UD­LÆN­DIN­GE

Tal fra Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Ud­læn­din­ge­sty rel­sen vi­ser, at langt de fl este fl ygt­nin­ge hi­sto­risk set bli­ver i Dan­mark.

Det skrev Ber­ling­s­ke i går.

Iføl­ge Ven­stres in­te­gra­tions­ord­fø­rer Marcus Knuth er der ik­ke no­get, som re­ge­rin­gen kan gø­re for, at hi­sto­ri­en ik­ke gentager sig.

» Det er ik­ke no­get, vi kan sik­re. Vi kan ik­ke ga­ran­te­re, at der kom­mer fred i Sy­ri­en in­den for en kort pe­ri­o­de, « si­ger Marcus Knuth til BT.

DF er klar til hjem­sen­del­se

Hos Dansk Fol­ke­par­ti er in­te­gra­tions­ord­fø­rer Martin Hen­rik­sen klar til at hjem­sen­de fl ygt­nin­ge mod de­res vil­je – og­så selv om der end­nu ik­ke er fred:

» Man må ta­ge til tak­ke med, at der er fred i en del af hjem­lan­det. Man bur­de sæt­te bar­ren la­ve­re for, hvor­når folk kan sen­des hjem, « si­ger han til Ber­ling­s­ke.

Et pro­blem

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) skrev i en e- mail til Ber­ling­s­ke, at ’ det her vi­ser me­get klart, hvor­for det er et pro­blem, at der kom­mer man­ge asylan­sø­ge­re her­til. Men det er re­ge­rin­gens kla­re am­bi­tion, at vi skal mind­ske til­strøm­nin­gen til Dan­mark. Der­for har jeg og­så sagt me­get klart, at re­ge­rin­gen ger­ne vil skær­pe kra­ve­ne til ud­læn­din­ge­ne, der øn­sker per­ma­nent op­hold i Dan­mark.’

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes in­te­gra­tions­ord­fø­rer Dan Jør­gen­sen re­a­ge­re­de i går ik­ke på BTs hen­ven­del­se. ufj o

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.