Ja, vi skal stå fast på vo­res fri­hed

BT - - DEBAT - KATRINE WIN­KEL HOLM

Fmd., Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet MUHAM­MED­TEG­NIN­GER­NE AF­DÆK­KE­DE DET

kul­tur­sam­men­stød, der er mel­lem den is­la­mi­ske og den ve­st­li­ge for­stå­el­se af fri­hed. I den is­la­mi­ske ver­den er der ting, du ik­ke må si­ge, teg­ne og skri­ve, og det har vi ik­ke i Dan­mark og i Ve­sten. Teg­nin­ger­ne gjor­de ba­re det, som vi har gjort de sid­ste 500 år – at gø­re vo­res kon­ger, re­li­gion osv. til gen­stand for sa­ti­re, oven i kø­bet en me­get pæn og dæm­pet sa­ti­re. Det sæt­ter vi pris på, og det reg­ner vi for no­get dag­lig­dags. Teg­nin­ger­ne kom til at af­dæk­ke et pres på yt­rings­fri­he­den, og det gav­ne­de yt­rings­fri­he­den, for­di det fi k langt fl ere men­ne­sker til at for­stå, hvor­for teg­nin­ger­ne var vig­ti­ge, og at yt­rings­fri­he­den er un­der ek­stremt pres fra is­la­mis­men. Det vi­ste re­ak­tio­ner­ne med al ty­de­lig­hed.

in­gen avi­ser brin­ge teg­nin­ger­ne, så på det prak­ti­ske plan har vi tabt på grund af vold, og det er uhørt og et kæm­pe ne­der­lag. Hvis ik­ke vi er vil­li­ge til at kæm­pe for fri­he­den, så har vi ik­ke fortjent den, og så er det helt sik­kert, at vi ta­ber den.

I DAG TØR

ban­ge for en Muham­med­teg­ning, så er der no­get galt med dig, ik­ke med teg­nin­gen, for det er en me­get fre­de­lig teg­ning. Det, man skal væ­re ban­ge for, er de men­ne­sker, der re­a­ge­rer vol­de­ligt og in­to­le­rant på teg­nin­ger. Det er me­get vig­tigt, at teg­nin­ger­ne blev bragt, og at vi ik­ke vi­ger en tom­me. Hvis jeg går ned ad ga­den med util­dæk­ket hår, så kan det og­så væ­re kræn­ken­de for nog­le, men vi bli­ver nødt til at in­si­ste­re på, at vi har en fri­hed, som vi prak­ti­se­rer. Hvis vi først be­gyn­der at vi­ge, så går vi ned ad en sti, der fø­rer til fuld­stæn­dig ufri­hed.

HVIS DU BLI­VER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.