Nej, vi skal ik­ke håne min­dre­tal

BT - - DEBAT - LARS REFN

For­mand, Dan­ske Blad­teg­ne­re MUHAM­MED- TEG­NIN­GER­NE HAR IK­KE

væ­ret så for­fær­de­ligt in­ter­es­san­te i for­hold til yt­rings­fri­he­den, som de ger­ne bli­ver gjort til. Folk prø­ver at hæ­ve teg­nin­ger­ne op til et højt in­tel­lek­tu­elt ni­veau, men i vir­ke­lig­he­den var det et ba­nalt pro­jekt om­kring Kå­re Blu­it­gen, der vil­le ha­ve il­lu­stre­ret en ung­doms­bog og po­stu­le­re­de, at han ik­ke kun­ne få det, men Jyl­lands- Po­sten fi k det til at hand­le om no­get helt an­det. Flem­m­ing Ro­se skrev en lil­le tekst, der blev bragt sam­men med teg­nin­ger­ne, hvor han skrev: ’ Vi in­si­ste­rer på ret­ten til at håne, spot­te og lat­ter­lig­gø­re pro­fe­ter, an­dre re­li­gi­øse sym­bo­ler og idéer.’ Det kan jeg ik­ke se det in­ter­es­san­te i, og det er en snæ­ver og trist op­fat­tel­se af yt­rings­fri­hed. Yt­rings­fri­hed hand­ler ik­ke om at teg­ne pro­fe­ten Muham­med el­ler at slå re­li­gi­øse min­dre­tal oven i ho­ve­d­et. Teg­nin­ger­ne blev la­vet i en sam­tid, hvor Jyl­lands- Po­sten hav­de gjort sig til ta­le­rør for nog­le af de mest re­ak­tio­næ­re ra­ci­sti­ske kræft er i Dan­mark, og det fo­re­gik kort tid eft er, at vi var gå­et med ame­ri­ka- ner­ne ind i Irak, så det blev en me­get bro­get de­bat, der kom ud af det.

er ik­ke tru­et. Der er folk ude om­kring i ver­den, i bl. a. Nord­afri­ka, Ma­lay­sia og Ve­nezu­ela, hvis yt­rings­fri­hed er tru­et, men i Dan­mark er det små krus­nin­ger på over­fl aden. Man snak­ker så me­get om selv­cen­sur, men spørgs­må­let er, om de dan­ske blad­teg­ne­re und­la­der at teg­ne Muham­med, for­di de sim­pelt­hen ik­ke har lyst til det af respekt for en re­li­gi­øs mi­no­ri­tet – me­re end det er for­di, de er ban­ge for mør­kets kræft er.

YT­RINGS­FRI­HE­DEN I DAN­MARK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.