Zor­nig er ik­ke ra­cist, men...

ME­NER

BT - - DEBAT -

Na­ser Kha­der be­skyl­der Lis­beth Zor­nig Andersen for at væ­re ra­cist og naiv. Det er kun del­vis rig­tigt. Der fi ndes in­gen grund til at tro, at Zor­nig er ra­cist. Men når hun bru­ger Kha­ders sy­ri­ske bag­grund som en grund til, at han bur­de bak­ke op om hen­des trans­port af fl ygt­nin­ge gen­nem Dan­mark, så ar­gu­men­te­rer hun ra­ci­stisk. Der fi ndes in­gen na­tur­gi­ven kob­ling mel­lem Kha­ders ind­van­drer­bag­grund og hans hold­ning til fl ygt­nin­ge­kri­sen. At på­stå an­det, er ra­ci­stisk. DER FIN­DES IK­KE do­ku­men­ta­tion for, at Lis­beth Zor­nig er naiv. Hun er tvær­ti­mod be­vidst om, at hun ri­si­ke­rer en sig­tel­se for men­ne­skes­mug­ling, for­di hun tog en fl ygt­nin­ge­fa­mi­lie med fra Rød­by til København. Men når hun til BT be­teg­ner det som ’ un­der­ord­net’, hvem fl ygt­nin­ge­ne er, og om de ly­ver om de­res bag­grund, gør hun sig til et fortjent mål for be­skyld­nin­gen. For det er naivt at væ­re li­geg­lad med, hvem vi la­der kom­me her­til. NÆ­STEN HVER TRED­JE fl ygt­ning til Tys­kland med sy­risk pas er i vir­ke­lig­he­den fra et an­det land. Pas­se­ne er fal­ske, op­ly­ser den ty­ske re­ge­ring. Sam­ti­dig vur­de­rer den ty­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste, at der er en ri­si­ko for, at IS og an­dre ji­ha­di­ster in­fi ltre­rer fl ygt­nin­ge­strøm­men og an­kom­mer til Eu­ro­pa for en­ten at re­k­rut­te­re el­ler udføre ter­r­orat­ten­ta­ter. Hidtil er der in­gen be­vi­ser for det­te, men Ber­ling­s­kes Mel­le­møst- kor­re­spon­dent Al­lan Sø­ren­sen har i en op­sigtsvæk­ken­de repor­ta­ge fra Iz­mir, men­ne­skes­mug­ler­nes ho­ved­stad, mødt ano­ny­me kil­der, som be­ret­ter om IS- sol­da­ter, der al­le­re­de er i Eu­ro­pa.

Nu skal vi ik­ke gå i pa­nik, men det er be­kym­ren­de op­lys­nin­ger. Na­ser Kha­der har der­for og­så kaldt ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) i sam­råd for at få be­lyst, hvor­for dan­ske PET vur­de­rer ri­si­ko­en for IS- in­fi ltra­tion stik mod­sat den ty­ske og an­dre eu­ro­pæ­i­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ster. Det er en god idé at få eft er­prø­vet PETs vur­de­ring. I ly­set af oplys­nin­ger­ne ude fra Eu­ro­pa vir­ker den jo tæt på - naiv. kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.