Hvor­dan blev Uff es al­ter­na­tiv til en po­li­tisk suc­ces?

BT - - DEBAT -

Al­ter­na­ti­vet er et helt nyt par­ti i dansk po­li­tik. Men de før­ste spæ­de tan­ker her­til spi­re­de al­le­re­de i Uff e El­bæk, før han blev kul­tur­mi­ni­ster i 2011. I be­gyn­del­sen tog hver­ken pres­se el­ler po­li­ti­ke­re Uff e El­bæk se­ri­øst. Men hur­tigt etab­le­re­de han en ska­re af fri­vil­li­ge om­kring sig og sat­te en ut­ra­di­tio­nel kampag­ne i gang, der bar frugt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.