ET SMERTENS JU­BILÆUM ’’

Kam­pen om hi­sto­ri­eskriv­nin­gen er sta­dig i gang 10 år eft er, Muham­med­teg­nin­ger­ne blev trykt

BT - - DEBAT -

We­e­ken­dens nyheds­strøm var præ­get af tiå­ret for tryk­ning af Muham­medt eg­nin­ger­ne i Jyl­lands- Po­sten på ons­dag. Den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør for Jyl­lands- Po­sten, den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster og den tid­li­ge­re uden­rigs­rå­d­gi­ver i Stats­mi­ni­ste­ri­et de­ler de­res op­le­vel­ser, over­vej­el­ser og kon­klu­sio­ner og plan­ter sig end­nu me­re so­lidt i dan­marks­hi­sto­ri­en. Men de er ik­ke eni­ge om, hvil­ken hi­sto­rie der skal skri­ves. BÅ­DE CAR­STEN JU­STE, An­ders Fogh Ras­mus­sen og Bo Li­de­gaard er af­gø­ren­de kil­der i be­hand­lin­gen af Muham­med­kri­sen, men det er og­så stær­ke mænd, der kæm­per om hi­sto­ri­eskriv­nin­gen. Især i re­la­tio­nen Fogh- Li­de­gaard er der ta­le om en me­get di­rek­te arm­læg­ning. De tre mænds be­ret­nin­ger og kon­klu­sio­ner kan ik­ke stå ale­ne. Det er part­sind­læg - men umå­de­ligt vig­ti­ge part­sind­læg, som den in­ter­es­se­re­de bør læ­se i fuld læng­de i Po­li­ti­ken søn­dag. Ser man på det eft er­lad­te ind­tryk af de tre be­ret­nin­ger, står det klart, at Muham­med­kri­sen sta­dig er et åbent sår

ar­sten Ju­ste er che­fre­dak­tø­ren, der traf et valg, som sat­te be­gi­ven­he­der i dra­ma­tisk be­væ­gel­se på fl ere kon­ti­nen­ter, og som ka­ste­de Dan­mark ud i den stør­ste uden­rigs­po­li­ti­ske kri­se i man­ge år. Hans hi­sto­rie gør ondt at læ­se. Ju­stes nøg­ter­ne konklusion er, at Jyl­lands- Po­sten tab­te sin kamp. Og han sup­ple­rer med den konklusion, at » når sa­ger vir­ke­lig spid­ser til, er det ( re­dak­tio­nel fri­hed) kun en il­lu­sion « . Den tid­li­ge­re che­fre­dak­tørs hi­sto­rie hand­ler om en en­som kamp, hvor selv den dan­ske re­ge­ring mis­brug­te og for­dre­je­de avi­sens ord, men Ju­ste er­ken­der og­så usen­ti­men­talt, at » det gjaldt lan­dets sik­ker­hed « . OG­SÅ DEN TID­LI­GE­RE stats­mi­ni­ster An­ders Fogh Ras­mus­sens re­fl ek­sio­ner over Muham­med­kri­sen hand­ler om en­som­hed. Han for­tæl­ler om mang­len­de rå­d­giv­ning fra cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nens tun­ge­ste folk, om græ­de­ko­ner­ne i dansk er­hvervs­liv og om et fun­da­men­talt svigt fra Dan­marks al­li­e­re­de, da det gjalt - oven i kø­bet mens Dan­mark stod last og brast med Stor­bri­tan­ni­en og USA i ver­dens brænd­punk­ter. An­ders Fogh Ras­mus­sen frem­læg­ger nøj­ag­tigt, hvil­ke over­vej­el­ser han gjor­de sig un­der­vejs. i kri­sen. Læ­ser­nes får del i hans analyse og over­vej­el­ser, men det kan og­så læ­ses som spin. He­ri ind­går bl. a. for­tæl­lin­gen

C

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.