Har Me­di­na ret i, at re­ge­rin­gens fl ygt­nin­ge­an­non­cer er udan­ske?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.01 FOR­KERT BIL­LE­DE AF DK På fa­ce­book. com/ ditbt kl 07.41 AN­NON­CER GØR MIG STOLT På fa­ce­book. com/ ditbt kl 09.01 STU­E­REN FORAGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl 09.29 AN­NON­CER HJÆL­PER DEM På fa­ce­book. com/ ditbt kl 12.47

Nej

Ni­na Gyl­lun

El­se­beth Pe­der­sen

Mi­cha­el Pe­ter­sen

Mi­cha­el Kir­ke­skov

Ja

5.724 stem­mer på bt. dk

STØJ­BERG GØR DET FINT Det er helt okay , at der an­non­ce­res med, at vel­færdsy­del­ser­ne er hal­ve­ret. Det er da bed­re at vi­de det på for­hånd end at bli­ve skuf­fet, når man kom­mer. In­ger Støj­berg gør det fi nt. Jeg må gi­ve Me­di­na ret. Hel­dig­vis er Dan­mark og dan­sker­ne ik­ke så for­fær­de­li­ge, som fru In­ger Støj­berg desvær­re får sig­na­le­ret ud i ver­den som skræm­me­bil­le­de for at hol­de fl ygt­nin­ge væk. In­ger Støj­berg er det bed­ste, der er sket for Dan­mark i man­ge år. Hun gør mig stolt som dan­sker.

Lars Lind­gren Chri­sten­sen

Det er dej­ligt, at Me­di­na og an­dre kend­te stil­ler sig frem mod den af­stum­pe­de men­ne­ske­foragt, der er ble­vet stu­e­ren. At væ­re dan­sker i dag er bå­de skam­fuldt og for­ned­ren­de, når man be­væ­ger sig ud i ver­den. Der er ik­ke no­get at væ­re stolt af me­re. Det er da fi nt at op­ly­se om, hvor­dan for­hol­de­ne er i Dan­mark. De kun­ne jo spa­re rej­sen, hvis al­le de nor­di­ske lan­de gjor­de det sam­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.