Løk­ke og Holst de­ler moral­ko­deks

BT - - DEBAT -

Un­der nor­ma­le om­stæn­dig­he­der vil­le en mand som Holst en­de med at bli­ve spar­ket ud af si­ne eg­ne, når han nu ik­ke selv kan fi nde ud af at træk­ke sig. Men det reg­ne­styk­ke pas­ser for­ment­lig ik­ke i den­ne sag af én sim­pel grund: Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen skyl­der Carl Holst ufat­te­lig me­get. De er bed­ste ven­ner, de­ler åben­lyst sam­me moral­ko­deks om­kring skat­tey­der­nes pen­ge, og uden Holst var Løk­ke ik­ke sta­dig for­mand for Ven­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.