’’

En sag om grove se­ri­e­voldtæg­ter har und­gå­et of­fent­lig­he­dens

BT - - NYHEDER - Met­te Da­hl­gaard me­da@ ber­ling­s­ke. dk Han­ne Ba­den Ni­el­sen, Cen­ter for Voldtægtsof­re

Hvis vi kan se det sam­me møn­ster, så sker det, at vi kon­tak­ter en sags­be­hand­ler i po­li­ti­et for at gø­re op­mærk­som på, at hans kol­le­ga i en an­den po­li­tik­reds sid­der med en sag, der har lig­heds­punk­ter

OPKLARINGSARBEJDE

Få per­so­ner kan spre­de så me­get frygt og pa­nik i et sam­fund som se­ri­e­voldtægts­for­bry­de­re. Må­ske det var der­for, at Kø­ben­havns Po­li­ti i fe­bru­ar und­lod at ef­ter­ly­se en 25- årig afri­kansk mand, selv om po­li­ti­et hav­de en kraftig og be­grun­det mi­stan­ke om, at en se­ri­e­voldtægts­for­bry­der ope­re­re­de i nat­te­li­vet og hav­de gjort det i et halvt år.

Den 5. ok­to­ber ind­le­des en op­sigtsvæk­ken­de sag mod en for­modet se­ri­e­voldtægts­for­bry­der ved Kø­ben­havns By­ret. En 25- årig mand af afri­kansk her­komst er til­talt for at ha­ve fri­heds­be­rø­vet og vold­ta­get tre un­ge kvin­der og er des­u­den til­talt for for­søg på fri­heds­be­rø­vel­se og voldtægt af to an­dre un­ge kvin­der. Det var ger­nings­man­dens frem­gangs­må­de – den så­kald­te mo­dus – der først og frem­mest fik Kø­ben­havns Po­li­ti til at kæ­de sa­ger­ne sam­men.

Ken­de­teg­nen­de for al­le sa­ger var, at den for­mode­de ger­nings­mand ud­så sig un­ge kvin­der, der var på vej hjem fra fest el­ler på vej ud i nat­te­li­vet. Ef­ter mø­det med de­res ger­nings­mand kun­ne kvin­der­ne for­tæl­le den sam­me hi­sto­rie: De var ble­vet tvun­get ind i en mørk bil, hvor de var ble­vet vold­ta­get el­ler for­søgt vold­ta­get af en ukendt afri­kansk mand.

I lø­bet af de syv må­ne­der, hvor voldtæg­ter­ne fandt sted, blev po­li­ti­et og­så klar over, at man­den måt­te ha­ve et lo­kalt kend­skab til Yd­re Øster­bro. Me­get ty­de­de på, at net­op det­te om­rå­de var man­dens fo­re­truk­ne ’ jagt­mark’.

Når se­ri­e­for­bry­de­re er på spil, vil der nor­malt gå en rum tid, før po­li­ti­et fat­ter mi­stan­ke til, at sam­me ger­nings­mand står bag fle­re for­bry­del­ser. Det­te var og­så til­fæl­det i ef­ter­forsk­nin­gen af den 25- årig for­mode­de ger­nings­mand.

Lok­ket ind i en bil

De før­ste tre for­bry­del­ser fra juli og ok­to­ber sid­ste år blev ef­ter­for­sket hver for sig af po­li­ti­et på Kø­ben­havns Ve­s­tegn og på Sta­tion Bel­la­høj, som ik­ke fandt no­gen sam­men­hæng mel­lem de tre hæn­del­ser.

Først i ja­nu­ar i år blev ef­ter­for­ske­re fra Af­de­lin­gen for Per­son­far­lig Kri­mi­na­li­tet un­der Kø­ben­havns Po­li­ti sat på sa­gen. Det ske­te, da en 22- årig kvin­de an­meld­te en ny voldtægt. Nat­ten til 17. ja­nu­ar var hun ble­vet lok­ket ind i en bil på Øster­bro og kørt gen­nem by­en til Kø­ben­havns Syd­havn, hvor den for­mo- de­de ger­nings­mand hav­de låst bi­len og tvun­get hen­de til oral­sex og gen­nem­ført sam­le­je med hen­de.

Det sker hel­dig­vis sjæl­dent, at en voldtægts­for­bry­der ud­ser sig til­fæl­di­ge of­re og i et af­græn­set tids­rum be­går fle­re voldtæg­ter. Fak­tisk er det langt me­re sand­syn­ligt at bli­ve vold­ta­get af en per­son, man ken­der i for­vej­en. Det for­tæl­ler af­de­lings­le­der Han­ne Ba­den Ni­el­sen fra Cen­ter for Voldtægtsof­re på Rigs­ho­spi­ta­let.

Hun øn­sker ik­ke at ud­dy­be, om cen­te­ret har haft kon­takt med de fem of­re i sa­gen mod den 25- åri­ge mand. Men hun un­der­stre­ger, at opkla­rings­ar­bej­det i se­ri­e­voldtægts­sa­ger er stærkt af­hæn­gigt af, at man og­så har tek­ni­ske be­vi­ser som dn­a­spor:

» Når kvin­der bli­ver vold­ta­get af en per­son, de ik­ke ken­der, er det ek­stremt vig­tigt, at po­li­ti­et får mu­lig­hed for at sik­re spor, som ek-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.