R se­ri­e­voldtæg­ter

Op­mærk­som­hed, og det er der en grund til

BT - - NYHEDER -

MANDAG 28. SEP­TEM­BER 2015 Nat­ten til lør­dag d. 4. ok­to­ber 2014, kl. 00.30- 03.15: En 24- årig kvin­de bli­ver kid­nap­pet nær ved Em­d­rup­vej på Yd­re Øster­bro. Til­tal­te tvang kvin­den ind i sin bil og kør te til et ukendt sted, hvor han iføl­ge ankla­ge­skrif­tet gen­nem­før­te sam­le­je med hen­de. Der­ef­ter be­or­dre­de til­tal­te den 24- åri­ge kvin­de om i bi­lens ba­ga­ge­rum og kør­te hen­de til end­nu et ukendt sted, hvor han i bi­len gen­nem­før­te vag­i­nalt og analt sam­le­je med kvin­den. Til sidst kør­te han til Fragt­vej i Kø­ben­havns Syd­havn, hvor han ef­ter­lod sit of­fer kl. 03.15.

Nat­ten til lør­dag d. 17. ja­nu­ar 2015, kl. 04.00- 05.15:

Un­der løf­tet om at kø­re en 22- årig kvin­de hjem lok­ker den for­mode­de ger­nings­mand kvin­den ind i sin bil ved Har alds­ga­de på Øster­bro. Han kø­rer hen­de til et øde om­rå­de ved Vas­by­ga­de i Kø­ben­havns Syd­havn, hvor han lå­ser bil­dø­ren og un­der trus­sel om vold tvin­ger kvin­den til oral­sex og vag­i­nal­sex. sem­pel­vis dna- ma­te­ri­a­le. Hvis en voldtægts­mand slår til igen, så vil de an­dre uopkla­re­de sa­ger pop­pe op, og man vil ha­ve en stær­ke­re sag mod ger­nings­man­den, « si­ger Han­ne Ba­den Ni­el­sen.

Ser et møn­ster

RO­SEN­HØJ

Hvi­d­ov­re

I sjæld­ne til­fæl­de sker det og­så, at po­li­ti­et får en hjæl­pen­de hånd fra Cen­ter for Voldtægtsof­re. For cen­tret ken­der of­te of­re­nes hi­sto­rie og kan in­di­mel­lem se sam­men­hæn­ge og ha­ve et over­blik, som be­tjen­te i for­skel­li­ge po­li­tik­red­se er af­skå­ret fra at ha­ve:

» I sjæld­ne til­fæl­de kan vi se et møn­ster i de op­lys­nin­ger, som of­re­ne gi­ver om ger­nings­man­dens me­to­de. Hvis vi kan se det sam­me møn­ster, så sker det, at vi kon­tak­ter en sags­be­hand­ler i po­li­ti­et for at gø­re op­mærk­som på, at hans kol­le­ga i en an­den po­li­tik­reds sid­der med en sag, der har lig­heds­punk­ter. Men selv­føl­ge­lig kun ef­ter af­ta­le med of­re­ne, « ud­dy­ber af­de­lings­le­der Han­ne Ba­den Ni­el­sen.

Le­del­sen fulg­te med

EM­D­RUP­VEJ Nat­ten til 8. fe­bru­ar slog den for­mode­de se­ri­e­voldtægts­for­bry­der til for fem­te gang. Of­ret var en ba­re 18- årig pi­ge, som blev tvun­get ind i man­dens bil og kørt til Min­de­lun­den i Hel­lerup. Her måt­te den 18- åri­ge pi­ge tå­le fle­re for­skel­li­ge seksu­el­le kræn­kel­ser, in­den den 25- åri­ge for­mode­de ger­nings­mand til sidst tvang hen­de til sam­le­je og oral­sex.

We­e­ken­den ef­ter voldtæg­ten i Min­de­lun­den send­te po­li­ti­et fem ci­vi­le pa­trul­jer på ga­den på Øster­bro, og det lyk­ke­des at an­hol­de den 25- åri­ge afri­ka­ner klok­ken fem om mor­ge­nen, da han kom kø­ren­de i sin bil sam­men med en kam­me­rat.

På det tids­punkt kend­te Kø­ben-

Hel­lerup

MIN­DE­LUN­DEN

Tre voldtæg­ter og to for­søg på et halvt år

havns Po­li­tis øver­ste le­del­se, po­li­ti­di­rek­tør Thorkild Fog­de, og­så til mi­stan­ken om, at der sand­syn­lig­vis var en se­ri­e­voldtægts­for­bry­der på spil. Da han op­da­ge­de an­hol­del­sen på døgn­rap­por­ten, kon­tak­te­de han chef­po­li­ti­in­spek­tør Tor­ben Møl­l­gaard Jen­sen for at bli­ve op­da­te­ret på sa­gen. Si­den har den 25- åri­ge mand sid­det va­re­tægts­fængs­let – for­hand­lin­ger om frist­for­læn­gel­ser er kørt for luk­ke­de dø­re.

I det he­le ta­get har of­fent­lig­he­den haft me­get lidt kend­skab til den for­mode­de se­ri­e­voldtægts­for­bry­der. Det skyl­des ik­ke mindst en an­den ger­nings­mand, Omar El- Hus­se­in, der be­gik ter­ror mod først Kr­udt­tøn­den på Øster­bro og si­den den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de sam­me we­e­kend, som den 25- åri­ge ger­nings­mand blev på­gre­bet. Hav­de man ik­ke for­holds­vis hur­tigt på­gre­bet den for­mode­de ger­nings-

Nat­ten til søn­dag d. 8. fe­bru­ar 2015, kl. 02.20- 03.30

Den for­mode­de ger­nings­mand kid­nap­per en 18- åri­ge pi­ge på Svend­borg­ga­de, Øster­bro og tvin­ger kvin­den ind i sin bil. Han kø­rer til Min­de­lun­den i Hel­lerup, hvor han un­der trus­ler om at slå hen­de ihjel tvin­ger den 18- åri­ge til oral­sex, be­fam­ler hen­de in­timt og gen­nem­fø­rer sam­le­je. mand, vil­le po­li­ti­et over­ve­je, om man skul­le ad­va­re of­fent­lig­he­den. Ri­si­ko­en ved en ad­var­sel var, at den for­mode­de ger­nings­mand der­med kun­ne ta­ge si­ne for­holds­reg­ler og even­tu­elt fjer­ne be­vi­ser.

» Vi sat­te alt ind for at an­hol­de ham, og hvis det ik­ke var lyk­ke­des, vil­le vi om man­da­gen vur­de­re, om vi skul­le ad­va­re be­folk­nin­gen om vo­res mi­stan­ke om en se­ri­e­voldtægts­for­bry­der. Men vo­res chan­ce for at fin­de be­vi­ser, blandt an­det i hans bil, var størst, hvis han ik­ke vid­ste, at vi var ef­ter ham, « har vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Jens Møl­ler, le­der af Af­de­lin­gen for per­son­far­lig Kri­mi­na­li­tet, tid­li­ge­re ud­talt til Ek­stra Bla­det om po­li­tiets stra­te­gi un­der ef­ter­forsk­nin­gen.

Dna mat­cher bi­o­lo­gi­ske spor

Når sa­gen mod den 25- åri­ge ind­le­des ved Kø­ben­havns By­ret 5. ok­to- ber vil ankla­ge­myn­dig­he­den i sin be­vis­fø­rel­se læg­ge vægt på man­dens frem­gangs­må­de, som er gen­nem­gå­en­de. Des­u­den er det lyk­ke­des at for­bin­de man­dens dna- pro­fil med fle­re bi­o­lo­gi­ske spor fra voldtæg­ter­ne.

Ankla­ge­myn­dig­he­den har bedt Retslæ­ge­rå­det vur­de­re, om den for­mode­de ger­nings­mand er så far­lig, at for­va­ring er nød­ven­dig for at fore­byg­ge nye voldtæg­ter, op­ly­ser an­kla­ger Sid­sel Klixbüll. Man vil nu ta­ge stil­ling til, om man­den skal kræ­ves idømt for­va­ring på ube­stemt tid.

Den 25- åri­ge mand re­præ­sen­te­res af for­svar­sad­vo­kat Bjørn Me­ring Ca­ning. Ad­vo­ka­ten har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sa­gen over for Ber­ling­s­ke og vil hel­ler ik­ke for­hol­de sig til, om hans kli­ent næg­ter sig skyl­dig.

Bøl­gen af over­fald og voldtæg­ter af un­ge kvin­der i København be­gyn­der i juli sid­ste år. I lø­bet af seks må­ne­der for­sø­ger den for­mode­de ger­nings­mand at kid­nap­pe og vold­ta­ge fem for­skel­li­ge kvin­der. Tre gan­ge lyk­ke­des han i føl­ge ankla­ge­skrif­tet med sit fore­ha­ven­de. Det var sig­na­le­men­tet af ger­nings­man­den og frem­gangs­må­den ved fri­heds­be­rø­vel­ser­ne og voldtæg­ter­ne, der fik po­li­ti­et til at kæ­de sa­ger­ne sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.