Kha­der: Du er naiv og ra­cist, Zor­nig ’’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER - Lis­beth Zor­nig Andersen Na­ser Kha­der ( K) Lis­beth Zor­nig Andersen

Jeg ved, at jeg hjalp men­ne­sker i nød, Na­ser Kha­der. Men­ne­sker fra dit hjem­land

som im­mi­gran­ter, der søg­te til bed­re for­hold og job­mu­lig­he­der. Ik­ke som flygt­nin­ge. Hav­de de ik­ke få­et mu­lig­hed for at bo­sæt­te sig her og for­bed­re de­res livs­be­tin­gel­ser, hav­de vi to ik­ke sid­det si­de om si­de på po­lit­stu­di­et. Hav­de de ven­tet 35 år, var det din far, mor og dig, der stod ved græn­sen til Un­garn. El­ler sad i min bil. Og I sku’ væ­re så hjer­tens vel­kom­ne. «

’ Jeg ke­rer mig mest om Dan­mark’

Op­da­te­rin­gen send­te Kha­der i det rø­de felt, og lør­dag af­ten be­skyld­te han Zor­nig for at væ­re bå­de ‘ naiv’ og ‘ ra­cist’, for­di ‘ hun hol­der fast i op­de­lin­gen dem/ os. Er du ind­van­drer, så er du dømt til at væ­re ind­van­drer re­sten af li­vet,’ som han skrev. Over for BT ud­dy­ber Kha­der: » Hun over­ser, at jeg har bo­et stør­ste­delen af mit liv i Dan­mark. Jeg ke­rer mig mest om Dan­mark og Dan­marks frem­tid. At jeg er født et an­det sted, æn­drer ik­ke ved, at jeg ser tin­ge­ne med dan­ske bril­ler, « si­ger Na­ser Kha­der.

Så det er ra­cis­me, for­di hun bru­ger din bag­grund som sy­risk født i de­bat­ten?

» Ja. Hav­de det væ­ret en an­den dansk po­li­ti­ker, så hav­de hun ik­ke brugt det. Jeg bru­ger or­det for at gø­re hen­de op­mærk­som på, hvad det er hun si­ger, « si­ger Na­ser Kha­der.

’ Lad en dom­stol af­gø­re det’

I går for­kla­re­de Zor­nig, at hun ik­ke ’ for­står Na­ser Kha­ders ar­gu­men­ta­tion’, når det kom­mer til ra­cis­me­de­len:

» Hvis han me­ner, at jeg er ra­cist, så for­ven­ter jeg en po­li­ti­an­mel­del­se. Det er for gra­tis at skri­ve så­dan no­get på Fa­ce­book. Lad en dom­stol af­gø­re, om jeg er ra­cist - el­ler om han skal døm­mes for injuri­er, « si­ger hun til BT.

Om fa­mi­li­en, Lis­beth Zor­nig Andersen sam­le­de op, si­ger hun:

» De sag­de, at de var palæsti­nen­si­ske sy­re­re, som var bo­sid­den­de i Da­ma­s­kus. Det har jeg nu tjek­ket, og få­et det be­kræf­tet fra dem. Men det er un­der­ord­net. Var de kom­met fra Tim­buk­tu, hav­de jeg og­så sam­let dem op, « si­ger hun.

Hun af­vi­ser og­så, at hun ud­nyt­ter si­tu­a­tio­nen til egen for­del:

» Jeg for­sø­ger at gø­re op­mærk­som på, at der er et pro­blem, « si­ger Lis­beth Zor­nig Andersen til BT.

At jeg er født et an­det sted æn­drer ik­ke ved, at jeg ser tin­ge­ne med dan­ske bril­ler Hvis han me­ner, at jeg er ra­cist, så for­ven­ter jeg en po­li­ti­an­mel­del­se

Læs og­så le­de­ren si­de 4

Na­ser Kha­der ( K) og Lis­beth Zor­nig Andersen er rø­get i tot­ter­ne på hin­an­den. Lis­beth Zor­nig Andersen er træt af Na­ser Kha­ders ’ lort’. Han kal­der hen­de ra­cist, for­di hun ind­dra­ger hans fø­de­land i flygt­nin­ge­de­bat­ten. Ar­kiv­fo­to: Claus Fi­sker og Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.