Vil spa­re 2 mia. kr.

Re­ge­rin­gen læg­ger nu op til at stram­me øko­no­mi­en med yder­li­ge­re to mia. kr. næ­ste år for at kom­me på sik­ker af­stand af reg­ler­ne for, hvor store un­der­skud Dan­mark må ha­ve

BT - - NYHEDER - Kas­per Kil­de­gaard ks­re@ ber­ling­s­ke. dk

FI­NANS­LOV

Når re­ge­rin­gen i mor­gen frem­læg­ger sit for­slag til en fi­nans­lov for 2016, vil der bli­ve end­nu fær­re pen­ge at gø­re godt med end hidtil be­bu­det.

Så­dan ly­der mel­din­gen nu fra fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V), som læg­ger op til en ek­stra stram­ning af det na­tio­na­le bud­get på to mil­li­ar­der kro­ner næ­ste år.

Iføl­ge den dan­ske bud­get­lov må Dan­mark ik­ke ha­ve et un­der­skud på me­re end 0,5 pct. af BNP på den så­kald­te struk­tu­rel­le sal­do. I sid­ste må­ned af­slø­re­de re­ge­rin­gens så­kald­te kas­se­ef­ter­syn dog, at der var ud­sigt til, at sta­tens bud­get vil­le kom­me på den for­ker­te si­de af den­ne græn­se, hvor­for re­ge­rin­gen lag­de op til at spæn­de liv­rem­men ind og spa­re tre mil­li­ar­der kro­ner.

Nu læg­ger finansministeren alt­så to mil­li­ar­der kro­ner yder­li­ge­re i den bun­ke, hvil­ket sker for at hol­de en ’ an­svar­lig sik­ker­heds­af­stand’ til de til­lad­te græn­ser.

Kon­kret en­der un­der­skud­det som et re­sul­tat af den­ne øvel­se på 0,4 pct. af BNP næ­ste år.

Den ek­stra be­spa­rel­se be­ty­der, at der er be­hov for at ’ pri­o­ri­te­re me­get skar­pt’ un­der de fo­re­stå­en­de fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger, si­ger Claus Hjort Fre­de­rik­sen, som og­så gør det klart, at ’ et­hvert ud­giftskræ­ven­de for­slag vil skul­le fi­nan­si­e­res kro­ne til kro­ne’, for­di det ’ gra­tis rå­de­rum, som den tid­li­ge­re re­ge­ring stil­le­de i ud­sigt, er fjer­net’.

» Vi op­le­ver vækst i det dan­ske sam­fund ge­ne­relt set - le­dig­he­den fal­der, be­skæf­ti­gel­sen sti­ger og for­bru­ger­til­li­den er høj – og på man­ge pa­ra­me­tre går det den rig­ti­ge vej. Men vi kan ik­ke luk­ke øj­ne­ne for, at de of­fent­li­ge fi­nan­ser er un­der et vold­somt pres i de her år, og der­for er vi nødt til at træf­fe nog­le mo­di­ge valg, « ly­der det fra finansministeren.

Iføl­ge Claus Hjort Fre­de­rik­sen vil re­ge­rin­gen med sit fi­nans­lo­vs­for­slag, som får tit­len ’ Stram­me ram­mer – kla­re pri­o­ri­te­ter’, leve op til cen­tra­le valg­løf­ter om fle­re pen­ge til de æl­dre og til sund­he­den, li­ge­som re­ge­rin­gen vil læg­ge op til let­tel­ser for land­brugs­sek­to­ren og nye ini­ti­a­ti­ver for at ska­be vækst i lan­dets yder­om­rå­der.

Ik­ke fle­re pæ­da­go­ger

De stram­me ram­mer vil dog og­så få føl­ger for det po­li­ti­ske rå­de­rum til næ­ste år.

Re­ge­rin­gen vil iføl­ge finansministeren ek­sem­pel­vis af­ly­se SR- re­ge­rin­gens stort an­lag­te bør­ne­ud­spil, der skul­le sik­re fle­re pæ­da­go­ger i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne og et løft af bør­ne­om­rå­det, li­ge­som den vil skæ­re i be­vil­lin­ger­ne til forsk­ning.

Der­u­d­over vil ud­vik­lings­bi­stan- for, når re­ge­rin­gen i mor­gen of­fent­lig­gør det sam­le­de fi­nans­lo­v­s­ud­spil.

Sam­let set vil re­ge­rin­gen læg­ge op til ’ en svag stig­ning på om­trent 0,3 pct.’ i det of­fent­li­ge for­brug til næ­ste år, si­ger Claus Hjort Fre­de­rik­sen.

No­get af stig­nin­gen sny­der dog, for­di den rent tek­nisk skyl­des, at man ta­ger pen­ge fra ud­vik­lings­bi­stan­den, som ik­ke er en del af det of­fent­li­ge for­brug, for at bru­ge pen­ge­ne til nye ini­ti­a­ti­ver.

Med an­dre ord vil der ’ stort set’ bli­ve ta­le om et of­fent­ligt ud­gifts­stop til næ­ste år.

» Jeg er helt sik­ker på, at det her vil ud­lø­se et ra­ma­skrig på ven­stre­fløj­en, som vil rå­be og skri­ge og an­kla­ge os for at skæ­re helt ind til be­net. Men det æn­drer alt­så ik­ke på, at vi læg­ger me­get vægt på at væ­re an­svar­li­ge og på at ska­be ba­lan­ce i øko­no­mi­en. Vi kan kun sik­re ker­ne­vel­fær­den ved at la­ve de nød­ven­di­ge pri­o­ri­te­rin­ger og gø­re op med tan­ken om en of­fent­lig sek­tor støbt i ce-

Fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V) på sit kon­tor i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.