Me­re

BT - - NYHEDER -

ment, hvor in­tet kan la­ves om, « si­ger Claus Hjort Fre­de­rik­sen.

Som føl­ge af den tid­li­ge­re re­ge­rings 2020- plan, som Ven­stre til­slut­te­de sig før val­get, skal der i år 2020 væ­re så­kaldt struk­tu­rel ba­lan­ce på de off ent­li­ge fi nan­ser i år 2020. Med an­dre ord skal un­der­skud­det til den tid væ­ret bar­be­ret helt væk.

Gik til græn­sen

Iføl­ge fi nans­mi­ni­ste­ren er det og­så i det lys, man skal se re­ge­rin­gens be­slut­ning om yder­li­ge­re stram­nin­ger for 2 mil­li­ar­der kro­ner al­le­re­de næ­ste år, så un­der­skud­det be­væ­ger sig ned på 0,4 pct. af BNP.

» For hvis man ba­re bli­ver ved med at ud­sky­de det, så vil til­pas­nin­gen jo til al­ler­sidst skul­le væ­re me­get stor og der­med me­re dra­ma­tisk. Jeg sy­nes, det er me­re for­nuf­tigt at ind­le­de den pro­ces, der skal ned­brin­ge un­der­skud­det, al­le­re­de nu, så det sker grad­vist, « si­ger Claus Hjort Fre­de­rik­sen.

Der­for kal­der han det og­så ’ na­tur­ligt’, at un­der­skud­det i år 2017 vil væ­re på 0,3 pct., at det i 2018 vil væ­re på 0,2 pct. og så vi­de­re, så det en­der med ba­lan­ce i år 2020.

Den tid­li­ge­re SR- re­ge­ring gik oft e helt til græn­sen af de til­lad­te un­der­skud, hvil­ket blev be­grun­det med, at man vil­le hol­de så me­get gang i dansk øko­no­mi som mu­ligt.

Iføl­ge So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes grup­pe­for­mand Hen­rik Sass Lar­sen, ’ lug­ter’ re­ge­rin­gens be­slut­ning om at stram­me fi nans­lo­ven med yder­li­ge­re to mil­li­ar­der kro­ner der­for af, at man vil ’ ha­ve no­get at for­hand­le med’.

Uan­set hvad un­drer Sass sig dog over, at re­ge­rin­gen ik­ke vil bru­ge pen­ge på at løft e bør­ne­om­rå­det, men at den ger­ne vil bru­ge pen­ge på det me­get dy­re hånd­vær­ker­fradrag, som næ­sten ik­ke ska­ber no­gen nye job.

» Der vil­le jeg nok ha­ve valgt at in­ve­ste­re i at gi­ve vo­res børn en bed­re chan­ce i li­vet. Men det er jo så ba­re en pri­o­ri­te­ring, jeg er helt ue­nig i, « si­ger han.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er og­så mod­stan­de­re af, at man skæ­rer i ud­vik­lings­bi­stan­den i en tid, hvor der er fl ere men­ne­sker på fl ugt på ver­dens­plan, end der har væ­ret si­den An­den Ver­denskrig.

» Jeg har me­get svært ved at se ge­ni­a­li­te­ten i, at det li­ge er nu, hvor vi dis­ku­te­rer, hvad vi skal gø­re med de mil­li­o­ner af fl ygt­nin­ge man væl­ger at skæ­re i ud­vik­lings­bi­stan­den. Det er højst ejen­dom­me­ligt, « si­ger Sass Lar­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.