’ Rig­tig god bed­ring’

BT - - NYHEDER - Met­te Møl­gaard mm­he@ bt. dk BT lør­dag

LE UKÆMI

An­ne- Gret­he Bjarup Ri­is’ gen­nem­går i øje­blik­ket en­hver for­æl­ders vær­ste ma­re­ridt. Hen­des kun ot­te­åri­ge søn li­der af leukæ­mi, og han kæm­per mod den syg­dom, der blev op­da­get en til­fæl­dig dag i maj.

Sku­e­spil­le­ren, der er kendt for al­tid at ha­ve en me­ning, og som al­drig er ban­ge for at ta­le, har væ­ret tavs om syg­dom­men, og når ven­ner og be­kend­te har spurgt hen­de om, hvor­dan hun hav­de det, blev sva­ret sendt af sted per au­to­ma­tik: ’ Det går fi nt,’ sva­re­de hun.

Men det gør det ik­ke. For det er hårdt. Og det har få­et hen­de til at for­tæl­le hi­sto­ri­en til BT. Hun hå­ber, at det vil gø­re li­vet med kræft - syg­dom­men ba­re lidt let­te­re. For nu skal hun i hvert fald ik­ke læn­ge­re hol­de på hem­me­lig­he­den om, at Gil­bert, hen­des kun ot­te­åri­ge søn, har leukæ­mi.

På BTs Fa­ce­book­si­de er det strøm­met ind med var­me tan­ker til An­ne- Gret­he Bjarup Ri­is og hen­des fa­mi­lie. Fle­re har skre­vet be­ske­der, hvor de øn­sker fa­mi­li­en al held og lyk­ke i den svæ­re tid.

’ Det vær­ste ma­re­ridt’

’ Rig­tig god bed­ring med knæg­ten. Det vær­ste ma­re­ridt, for­æl­dre kan ram­mes af, er jo, når un­ger­ne bli­ver al­vor­ligt sy­ge,’ skri­ver Han­ne Ras­mus­sen.

’ Rig­tig god bed­ring til søn­nen og til jer to som for­æl­dre. Pas rig­tig godt på hin­an­den, for det her bli­ver svært. Har selv væ­ret he­le tu­ren igen­nem for nog­le år si­den, og det er hårdt. Hårdt at se sit barn kæm­pe mod så­dan en fryg­te­lig syg­dom og hårdt for fa­mi­li­en, som skal hol­de sam­men. Kæmp alt, hvad I har lært. Støt bå­de je­res søn og hin­an­den som for­æl­dre. Jeg hå­ber det bed­ste for je­res lil­le fa­mi­lie,’ skri­ver Sus­an­ne Jen­sen.

Og fl ere af læ­ser­ne for­tæl­ler, at de og­så selv har haft syg­dom­men tæt in­de på li­vet. At de ved, hvor hårdt det kan væ­re, men at fa­mi­li­en ik­ke må mi­ste mo­det.

’ Så­dan som hun har det nu, hav­de jeg det og­så i på­sken 2005. Min søn fi k leukæ­mi, da han var 12 år. I dag er han 23 år og har det fi nt. Jeg hå­ber, je­res søn kom­mer over det,’ skri­ver An­net­te Kulk.

’ Jeg har selv haft can­cer, så jeg kan snak­ke med om det. Jeg sen­der jer man­ge var­me tan­ker. Held og lyk­ke med ham. I skal tro på, det lyk­kes. Det er vig­tigt,’ skri­ver In­ge Chri­sti­an­sen.

Iføl­ge An­ne- Gret­he Bjarup Ri­is er ang­sten he­le ti­den til ste­de, for hun er klar over, at hen­des søn kan dø af syg­dom­men. Men hel­dig­vis er prog­no­sen god. Iføl­ge læ­ger­ne er der 95 pro­cent chan­ce for, at Gil­bert bli­ver rask igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.