Kend­te kæm­per fo

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk Dai­mi:

RØ­REN­DE GE­STUS

Med smil, der ik­ke kun­ne hol­des tilbage, og tå­rer, der pres­se­de på, kun­ne Josefine Pas­ser i går se fle­re af Dan­marks stør­ste stjer­ner hyl­de hen­des far, Dirch Pas­ser, i et for­søg på at rej­se pen­ge nok til at få en sta­tue af den el­ske­de, af­dø­de ko­mi­ker ’ op å då’ på Fre­de­riks­berg.

Fle­re hund­re­de men­ne­sker var i går mødt op på Fre­de­riks­berg Rå­d­hus, hvor blandt an­dre Jan Mon­rad, Dai­mi, Lo­ne Hertz og Jyt­te Abild­strøm stod på sce­nen for at sam­le pen­ge ind til en sta­tue af Dirch Pas­ser, der dø­de i 1980. Bag sce­nen del­te de man­ge revy­stjer­ner, ko­mi­ke­re og sku­e­spil­le­re min­der om den mand, der bandt dem sam­men, mens de for­be­red­te hver sit num­mer.

» Som helt ung mand har jeg spil­let fod­bold mod ham. Han spil­le­de jo på Stjer­ne­hol­det, og da de en­gang var i Hvi­d­ov­re, spil­le­de mit hold mod ham, « for­tal­te revy­di­rek­tør Flem­m­ing Krøll og fort­sat­te: » Det var han fak­tisk og­så god til. «

Bør stå ved ABC Te­a­tret

Det er sku­e­spil­ler Per Pal­le­sen og ko­mi­ker Jan Mon­rad eni­ge i. De er dog ik­ke eni­ge i den plan­lag­te placering af Dirch Pas­ser- sta­tu­en på Dirch Pas­sers Al­lé på Fre­de­riks­berg.

» Det er helt for­kert. Den skal stå for­an ABC Te­a­tret, hvor Dirch hav­de hjem­me i så man­ge år. Jeg har og­så sagt det til borg­meste­ren, og det kan han godt se, « si­ger Per Pal­le­sen. Den placering støt­ter Jan Mon­rad: » Det vil­le væ­re det rig­ti­ge sted at sæt­te den. Det bør man kun­ne fin­de plads til. Det er et bredt for­tov, så vidt jeg hu­sker. «

Pen­ge­ne fra gårs­da­gens show går ube­skå­ret til at få la­vet og rejst sta­tu­en af Dirch Pas­ser i an­led­ning af, at han vil­le væ­re fyldt 90 år 18. maj næ­ste år.

Om­kring 80.000 kro­ner kom der ind ved showet. I alt skal der ind­sam­les om­kring en halv mil­li­on kro­ner, før sta­tu­en kan rej­ses.

MANDAG 28. SEP­TEM­BER 2015

» Man bli­ver selv­føl­ge­lig rørt over, at folk stil­ler sig til rå­dig­hed på den må­de. Jeg sy­nes, det er et fan­ta­stisk ar­ran­ge­ment. Det er og­så i min fars ånd, at det er her på Fre­de­riks­berg. Det var jo her, hans liv lå. Det var her, han hav­de de store øje­blik­ke i sit liv, Det var her, han bo­e­de. Det var her, han hav­de si­ne sid­ste år. Det var her, han ske­je­de ud, her, han var stille. Han er sta­dig i min krop, i mit dna og i mit hjer­te, og det vil han al­tid væ­re. «

» Dirch var ut­ro­lig vig­tig for mig. Det var i min pu­re ung­dom, at jeg mød­te ham, og vi kom til at ar­bej­de sam­men en hel del år. Vi spil­le­de på et tids­punkt sam­men i ’ An­nie Get Your Gun’, hvor der var le­ven­de he­ste på sce­nen. En af­ten lag­de en af dem en kæm­pe he­ste- høm­høm midt på sce­nen. Jeg ved ik­ke hvor, men Dirch fandt en fe­je­bak­ke og en gulv­klud, gik ind på sce­nen, tog he­stepæ­re op på bak­ken, tør­re­de gul­vet af med klu­den, og så råb­te han ’ hep’ og løb ud igen. Pu­bli­kum stod næ­sten op og klap­pe­de. «

Li­se Nørgaard er en af de hel­di­ge, som har få­et sin egen sta­tue i Roskil­de. Her ses hun og Ghi­ta Nør­by ved si­den af den i 2010. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.