Dirch skal ’ op å då’ som

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

IND­SAM­LING

Der var in­tet sjovt over må­den, han dø­de på den 3. sep­tem­ber 1980. Hjer­tet var i udu, men showet måt­te fort­sæt­te. For pu­bli­kums og for hans egen skyld. Men kort ef­ter at gong­gon­gen hav­de lydt for tred­je gang, faldt han om på sce­nen i Glas­sa­len i Ti­vo­li, iført sit skin­nen­de klov­ne­kostu­me, og knap

en ti­me se­ne­re var han død. 54 år gam­mel. Men har Dirch Pas­ser no­gen­sin­de få­et det ef­ter­mæ­le, som han har fortjent?

Nej, me­ner en ræk­ke kend­te dan­ske­re, som har ta­get ini­ti­a­tiv til, at Dich Pas­ser en­de­lig kan kom­me ’ Op å då’. Som sta­tue.

’ Ma­ta­dor- mor’ Li­se Nørgaard er én af dem, som me­ner, at en sta­tue for­længst bur­de ha­ve væ­ret rejst for et så stort ta­lent som Dirch Pas­ser.

» Jeg har jo selv væ­ret så hel­dig at få én i Roskil­de. Og var der ret­fær­dig- hed til, er der rig­tig man­ge, som bur­de ha­ve en sta­tue. Her­i­blandt Dirch Pas­ser. At ha­ve så stort et ko­misk ta­lent som han, det er sjæl­dent, « si­ger Li­se Nørgaard.

Og sku­e­spil­ler Ghi­ta Nør­by er enig.

» Han var jo en ver­dens­k­lovn, var et ge­ni og helt unik, « si­ger den 80- åri­ge Ghi­ta Nør­by.

» Så hvor­dan skul­le jeg kun­ne la­de væ­re med støt­te en sta­tue for ham? Jeg er vel en af de få, der le­ver end­nu, og som har kendt Dirch. Han var min ven. Der­for vil­le det væ­re un­der­ligt, hvis jeg ik­ke støt­te­de op, «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.