Sta­tue

BT - - NYHEDER -

si­ger Ghi­ta Nør­by vi­de­re. Hun var selv kun i be­gyn­del­sen af 20er­ne, da hun mød­te Dirch Pas­ser før­ste gang. De­res før­ste film sam­men var ’ Styr­mand Karl­sen’ i 1958. Der­ef­ter fulg­te så man­ge an­dre, at hun knap har tal på dem.

» Vi fil­me­de ustand­s­e­lig sam­men. I dag ta­ler man om Tor­denskjolds sol­da­ter, der går igen og igen i film og på tv, Så­dan har det al­tid væ­ret. Og det var vi så den­gang. Jeg har kun go­de min­der om ham. Jeg er lyk­ke­lig over at ha­ve kendt Dirch i så man­ge år og ha­ve væ­ret hans go­de ven, « si­ger hun.

Og­så 98- åri­ge Li­se Nørgaard har kun de bed­ste og var­me­ste min­der om ’ ver­dens­k­lov­nen’ Dich Pas­ser, som hun dels hjalp med ud­fær­di­gel­sen af hans før­ste erin­drings­bog, dels ar­bej­de­de tæt sam­men med i be­gyn­del­sen af 70er­ne på fil­me­ne ’ Mig og ma­fi­a­en’ og ’ Ma­fi­a­en - det er os­se mig’, som hun skrev ma­nuskript til.

» Det var et sjovt og op­le­vel­ses­rigt sam­ar­bej­de, « si­ger hun.

» Jeg op­le­ve­de ham som en ut­ro­lig be­ske­den og me­get sød per­son, som og­så var fryg­te­lig ban­ge for ik­ke at væ­re så fan­ta­stisk god, som da han sidst op­t­rå­d­te. Som al­le an­dre store sku­e­spil­le­re og kunst­ne­re var det magt­på­lig­gen­de for ham at skul­le leve op til fo­re­gå­en­de præ­sta­tion. Han stil­le­de enor­me krav til sig selv.

Når jeg hu­sker tilbage på mi­ne go­de stun­der med Dirch, så var det ik­ke, når han ar­bej­de­de. Det var, når vi ba­re sad og snak­ke­de, og han så smi­le­de. Han hav­de sim­pelt­hen jor­dens sø­de­ste smil, når han smi­le­de pri­vat, « si­ger Li­se Nørgaard.

Bå­de hun og Ghi­ta Nør­by er med i den grup­pe af sponso­rer og støt­ter, som ar­bej­der for at få rejst en sta­tue af Dirch Pas­ser.

sang ’ Køb blom­ster’, gik de ned blandt pu­bli­kum og sam­le­de pen­ge ind, mens de ud­del­te ro­ser til dem, der be­tal­te. Det gjor­de blandt an­det Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Jør­gen Glent­høj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.