Ven­stre- po­li­ti­ker smæk­ker med dø­ren

Tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem Ire­ne Si­mon­sen me­ner, at par­ti­et er ble­vet for top­sty­ret og svig­ter vær­di­er­ne

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SPIN OG AR­RO­GAN­CE

Ire­ne Si­mon­sen, der i en år­ræk­ke var et mar­kant med­lem af Fol­ke­tin­get, har brudt med Ven­stre. Det for­tæl­ler hun til Hor­sens Fol­ke­blad.

Ire­ne Si­mon­sen me­ner, at Ven­stre er ble­vet for top­sty­ret, og at respek­ten for bag­lan­det er for­s­vun­det.

» Ven­stre er ik­ke læn­ge­re det par­ti, som jeg meld­te mig ind i i 1985. De næ­re grund­vær­di­er er væk. Jeg be­ken­der mig til dét, man kal­der højsko­le- Ven­stre, og grund­vær­di- er­ne her er bl. a. de­bat­ten med og respek­ten for det ak­ti­ve bag­land. I dag op­le­ver jeg en ar­ro­gan­ce over for bag­lan­det, og at det er me­get få top­po­li­ti­ke­re, der i sam­ar­bej­de med em­beds­mænd og spin­dok­to­rer klap­per po­li­tik­ken af bag luk­ke­de dø­re, « si­ger Ire­ne Si­mon­sen til Hor­sens Fol­ke­blad.

Kri­ti­se­re­de Løk­ke

Hun var med­lem af Fol­ke­tin­get fra 2001 til 2007, og i den ef­ter­føl­gen­de valg­pe­ri­o­de trå­d­te hun fle­re gan­ge til som sup­ple­ant.

Ire­ne Si­mon­sen var des­u­den på stem­me­sed­len ved sid­ste års valg til Eu­ro­pa- Par­la­men­tet. Da Lars Løk­ke Ras­mus­sens tøjsag pop­pe­de op i EPvalg­kam­pen, op­for­dre­de hun ham til at få styr på sit liv:

» Nu vil jeg godt snart se mit gam­le Ven­stre igen, hvor man er jord­nær, og hvor man kan fan­ge jor­den. For der er no­get, der ty­der på, at top­pen har svært ved at fan­ge jor­den, og det er ret ir­ri­te­ren­de, at det skal gå ud over vi an­dre, som for­sø­ger at la­ve et styk­ke po­li­tisk ar­bej­de, « sag­de hun til Ra­dio24­syv den­gang.

Ire­ne Si­mon­sen nå­e­de at væ­re med­lem af Ven­stre i næ­sten 30 år.

MANDAG 28. SEP­TEM­BER 2015

Ire­ne Si­mon­sen var med­lem af Fol­ke­tin­get fra 2001 til 2007.

Fo­to: Thorkild Amdi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.