Pa­ven ’ Gud græder over de se­x­mis­brug­te børn’

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PÆ­DO­FI­LI

Op mod 100.000 ame­ri­kan­ske børn me­nes at væ­re ble­vet mis­brugt af ka­tol­ske præ­ster, og søn­dag mød­tes pave Frans med fem af dem.

Det ske­te i Phila­delp­hia, hvor pa­ven gjor­de stop un­der sin run­drej­se i USA. Un­der mø­det med de fem of­re lo­ve­de han, at den ka­tol­ske kir­ke vil dra­ge al­le de skyl­di­ge og dem, der har skjult om­fan­get af mis­bru­get, til an­svar.

» Jeg bæ­rer hi­sto­ri­er­ne om dis­se un­ge men­ne­skers li­del­ser i mit hjer­te, « sag­de pave Frans iføl­ge Reu­ters i en ta­le til lo­ka­le bi­skop­per.

» De per­so­ner, der hav­de an­svar for at pas­se på de små, kræn­ke­de den til­lid og på­før­te dem stor smer- te. Gud græder over seksu­elt mis­brug af børn, « er­klæ­re­de pa­ven.

Mø­det med de fem of­re fandt sted søn­dag mor­gen på en skole for ka­tol­ske præ­ster, og iføl­ge en tals­mand for Va­ti­ka­net, fa­der Fe­de­ri­co Lom­bar­di, ud­tryk­te pa­ven ’ del­ta­gel­se i de­res li­del­ser, smer­te og skam’.

» Han for­ny­e­de kir­kens løf­te om at lyt­te til of­re­ne og be­hand­le dem ret­fær­digt, om at straf­fe de skyl­di­ge, og han lo­ve­de, at seksu­elt mis­brug vil bli­ve be­kæm­pet med et ef­fek­tivt fore­byg­gel­ses­pro­gram bå­de i kir­ken og i sam­fun­det, « si­ger tals­man­den til Reu­ters.

Ef­ter mø­det med of­re­ne be­søg­te pa­ven et lo­kalt fængsel og holdt gud­stje­ne­ste med de ind­sat­te. Fængs­lets fan­ger har frem­stil­let den stol, som pave Frans sad på, da han delt­og i en uden­dørs gud­stje­ne­ste med del­ta­gel­se af halvan­den mil­li­on men­ne­sker.

Pave Frans er klar til at sæt­te sig i den stol, som ind­sat­te i et fængsel i Phila­delp­hia har la­vet til ham. Pa­ven er på run­drej­se i USA. Fo­to. EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.