Ny Skip­per for de rø­de

BT - - NYHEDER -

Når dan­sker­ne skal til valgur­ner­ne ved næ­ste fol­ke­tings­valg, så bli­ver Per­nil­le Skip­per En­heds­li­stens nye spids­kan­di­dat i Kø­ben­havns Stor­kreds, hvor par­ti­et tra­di­tio­nelt står stærkt.

Det var re­sul­ta­tet af en af­stem­ning blandt par­tiets med­lem­mer på et lands­mø­de i Gladsaxe i går.

Den nu­væ­ren­de retsord­fø­rer af­lø­ser der­med par­tiets po­li­ti­ske ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen, der ved næ­ste fol­ke­tings­valg fal­der for det ro­ta­tions­prin­cip, som for­hin­drer, at par­tiets fol­ke­tings­med­lem­mer kan genop­stil­le, når de har væ­ret valgt til Fol­ke­tin­get i over syv år.

Ved årets fol­ke­tings­valg blev Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen el­lers gen­valgt som spids­kan­di­dat i Kø­ben­havns Stor­kreds med over 40.000 per­son­li­ge stem­mer. Et stem­me­tal, der kun blev over­gå­et af Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF).

Al­le­re­de ved det se­ne­ste valg før­te En­heds­li­sten en valg­kampag­ne, som var bun­det op på tre spy­d­spid­ser, hvor Per­nil­le Skip­per stod cen­tralt i bil­le­det til­li­ge med Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen og Sti­ne Brix. BNB

Per­nil­le Skip­per bli­ver En­heds­li­stens spids­kan­di­dat i Kø­ben­havns Stor­kreds, hvor par­ti­et står stærkt. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.