Frygt ik­ke ryg­ge

Be­kym­ring, stress og spe­ku­la­tio­ner om dår­lig ryg kan for­vær­re og fast­hol­de rygs­mer­ter, me­ner fle­re eks­per­ter Ry­g­eks­per­ter­nes bed­ste råd

BT - - SUNDHED - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

AV MIN RYG

Slip be­kym­rin­ger­ne, vær ak­tiv og pas din hver­dag, som du ple­jer. Li­der du af smer­ter i nak­ke og lænd, bør du helt und­gå at læn­ke dig til din seng - og­så når rygs­mer­ter­ne mel­der sig. Det me­ner fle­re af Dan­marks frem­me­ste ryg- eks­per­ter, som BT har talt med.

Hvis du be­kym­rer dig over smer­ter i lænd og nak­ke og der­for er ek­stra var­som med ryg­gen af frygt for at få me­re ondt, kan det gi­ve en stær­ke­re op­le­vel­se af smer­ter­ne. Det for­kla­rer Tom Ben­dix, der er pro­fes­sor eme­ri­tus på Vi­dens­cen­ter for Re­u­ma­to­lo­gi og Ryg­syg­dom­me på Rigs­ho­spi­ta­let.

» Man kan få et for stort fo­kus på smer­ten ved at pas­se på ryg­gen. Smer­ten bli­ver re­gi­stre­ret i hjer­nen, og bli­ver man for be­vidst om­kring den, får man en me­get stær­ke­re op­le­vel­se af smer­ten, « si­ger han.

Tom Ben­dix an­er­ken­der, at pa­tien­ter med al­vor­li­ge ryg­li­del­ser, f. eks. dis­kuspro­lap­ser, kan ha­ve svært ved at glem­me smer­ten. Al­li­ge­vel pe­ger han på, at men­ne­sker, der f. eks. er ramt af læn­de­rygs­mer­ter, vil kom­me sig hur­ti­ge­re og få en bed­re livskva­li­tet, hvis de har til­lid til, at ryg­gen er stærk, og­så selv­om den gør ondt.

Fol­ke­syg­dom

Ondt i ryg­gen er så al­min­de­ligt, at det er en del af li­vet for rig­tig man­ge dan­ske­re. Tid­li­ge­re på må­ne­den vi­ste en stor, om­fat­ten­de rap­port fra Sund­heds­sty­rel­sen, at knap halvan­den mil­li­on dan­ske­re li­der af nak­ke- og læn­de­rygs­mer­ter. Det gør rygs­mer­ter til lan­dets mest ud­bred­te fy­si­ske li­del­se, der hvert år ko­ster sam­fun­det over 6,8 mil­li­ar­der kro­ner ale­ne i tabt pro­duk­tion som føl­ge af fra­vær fra ar­bejds­mar­ke­det.

For ny­lig vi­ste et stu­die fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet, at over halv­de­len af dem, der har haft rygs­mer­ter, vil få til­ba­ge­ven­den­de smer­ter i lø­bet af 12 må­ne­der.

Der­for er det og­så vig­tigt, at pa­tien­ter med lang­va­ri­ge og kraf­ti­ge rygs­mer­ter får til­budt den ret­te be­hand­ling til at hånd­te­re smer­ter­ne, når de kom­mer igen, me­ner pro­fes­sor Jan Hartvigsen, der for­sker i rygs­mer­ter på Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

» Det vær­ste, man kan gø­re, er at for­hol­de sig pas­sivt, luk­ke sig in­de i sig selv og bli­ve de­pri­me­ret. I ste­det kan det væ­re godt at få hjælp fra en smer­tep­sy­ko­log, så man bli­ver bed­re til at fortræn­ge smer­ter­ne og hånd­te­re dem, « si­ger han.

Det gæl­der om at træ­ne den må­de,

MANDAG 28. SEP­TEM­BER 2015 MARTIN B. JO­SEF­SEN

Muskulo­ske­le­tal fy­si­o­te­ra­pe­ut og spe­ci­a­list i ryg- og nak­ke­be­svær.

For­mand for Dansk Sel­skab for Muskulo­ske­le­tal Fy­si­o­te­ra­pi.

Un­der­vi­ser i muskulo­ske­le­tal fy­si­o­te­ra­pi og dri­ver sin egen kli­nik i Oden­se.

JAN HARTVIGSEN

TOM BEN­DIX

Det er nød­ven­digt for krop­pen, da krop­pen er byg­get til be­væ­gel­se. Gør nog­le ting, du i for­vej­en gør i din dag­lig­dag, f. eks. at gå tu­re.

Hvis du har så ondt, at du ik­ke kan væ­re til, er det selv­føl­ge­lig okay at læg­ge sig og hvi­le. Men som ho­ved­re­gel kla­rer folk sig bed­re, hvis de for­hol­der sig i de­res nor­ma­le ak­ti­vi­te­ter, fort­sæt­ter med at gå på ar­bej­de og ge­ne­relt er fy­sisk ak­ti­ve. Hold dig ik­ke tilbage i for­hold til dit ar­bej­de og fy­si­ske ak­ti­vi­te­ter, for­di du er ban­ge for at over­be­la­ste din ryg. Hjer­nen og ryg­mar­ven skal nok selv fin­de ud af, hvor­når det er nød­ven­digt at ta­ge for­be­hold, f. eks. at bø­je i knæ­e­ne, når man skal løf­te no­get. Unø­dig frygt kan brem­se den po­si­ti­ve ud­vik­ling. Er du be­kym­ret over, hvad der er i vej­en, bør du sø­ge pro­fes­sio­nel hjælp, så du kan få af­kla­ring.

Pro­fes­sor, forsk­nings­le­der, kiro­p­rak­tor, ph. d. på In­sti­tut for Idræt og Bio­me­ka­nik på Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

Se­ni­o­r­for­sker på Nor­disk In­sti­tut for Kiro­p­rak­tik og Kli­nisk Bio­me­ka­nik. Hvis smer­ter­ne er så stær­ke, at du ik­ke kan hol­de det ud, kan du op­sø­ge en spe­ci­a­list, en­ten en fy­si­o­te­ra­pe­ut el­ler en kiro­p­rak­tor. Al­ter­na­tivt bør du ven­te et par da­ge og se, om smer­ter­ne klin­ger af.

Pro­fes­sor eme­ri­tus i kli­nisk bio­me­ka­nik på Vi­den­cen­ter for Re­u­ma­to­lo­gi og Ryg­syg­dom­me, Rigs­ho­spi­ta­let.

Udd. spe­ci­al­læ­ge i re­u­ma­to­lo­gi. Fo­ku­se­rer man for me­get på smer­ter­ne, får man stør­re ge­ner af dem, end hvis man kan tæn­ke på no­get an­det. Det op­nås bedst, hvis man har få­et til­lid til ryg­gen gen­nem en for­stå­el­se for, at ryg­gen er stærk, og­så selv­om den gør ondt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.