’’

BT - - SUNDHED - Tom Ben­dix, pro­fes­sor

Man kan få et for stort fo­kus på smer­ten ved at pas­se på ryg­gen

hjer­nen be­ar­bej­der smer­ter­ne på. Han for­kla­rer, at smer­ten vil træ­de me­re i bag­grun­den, hvis man fo­ku­se­rer på no­get godt, f. eks. at so­len skin­ner el­ler at man har vun­det i lotto.

Vær ak­tiv

Ud­over at und­gå be­kym­rin­ger og tæn­ke po­si­tivt, er det vig­tigt at hol­de sig fy­sisk ak­tiv. Det be­ty­der ik­ke, at du skal træ­ne til et ma­ra­ton el­ler dyr­ke hård vægt­løft­ning. I ste­det kan du gø­re ting, som du er vant til i din dag­lig­dag, f. eks. at gå tu­re. På den må­de gen­vin­der ryg­gen hur­ti­ge­re sin nor­ma­le funk­tion, for­tæl­ler Martin Jo­sef­sen, der er for­mand for Dansk Sel­skab for Muskulo­ske­le­tal Fy­si­o­te­ra­pi og spe­ci­a­list i ryg- og nak­ke­be­svær.

I sin egen kli­nik rå­der han of­te si­ne pa­tien­ter med ud­gangs­punkt i per­so­nens eg­ne res­sour­cer, så pa­tien­ten selv kan hånd­te­re at kom­me vi­de­re.

» Der er fle­re ting, der kan på­vir­ke, hvor­dan man kom­mer vi­de­re og får det bed­re, bl. a., hvad man tæn­ker om smer­ten. Hvis man er unø­digt ban­ge el­ler be­kym­ret for smer­ten, kan det gå lidt dår­li­ge­re, end hvis man ik­ke er, « si­ger han.

Han til­fø­jer, at en pro­fes­sio­nel vur­de­ring af rygs­mer­ter­ne kan væ­re med til at gi­ve af­kla­ring, så pa­tien­ten und­går unø­di­ge be­kym­rin­ger.

Det an­slås, at ca. 90 pro­cent af al­le rygs­mer­ter er go­dar­te­de og hver­ken er tegn på syg­dom el­ler ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.