Mand for­søg­te at lok­ke 11- årig pi­ge ind i bil

BT - - NYHEDER - Be­rit Hartung beh@ bt. dk Fo­to: AFP/ EPA

BLOT­TER I ODS­HER­RED

Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti fryg­ter, at en mand med seksu­el­le af­vi­gel­ser er på spil i Ods­her­red.

Me­get ty­der nem­lig på, at den sam­me mand står bag fle­re for­hold af blu­fær­dig­heds­kræn­kel­ser el­ler for- søg på kræn­kel­ser i om­rå­det om­kring Høj­by i det nor­døst­li­ge Sjæl­land.

Lør­dag ef­ter­ly­ste po­li­ti­et en mand, som man me­ner står bag to for­hold tors­dag og fre­dag, hvor pi­ger i 12- 14 års al­de­ren hav­de set en blot­ter. Tors­dag så en grup­pe pi­ger en mand blot­te sig ved et ga­ra­ge­an­læg i by­en, og fre­dag jag­te­de en mand to 12- åri­ge pi­ger ved by­ens gol­f­ba­ne.

Sa­ger­ne har få­et po­li­ti­et til at gen­nem­gå gam­le an­mel­del­ser i lig­nen­de sa­ger, og det vi­ser sig, at den sam- me mand til­sy­ne­la­den­de har væ­ret på spil to gan­ge tid­li­ge­re i sep­tem­ber. I hvert fald har po­li­ti­et an­mel­del­ser fra 2. og 13. sep­tem­ber på en per­son, hvis sig­na­le­ment sva­rer til den ger­nings­mand, der er an­meldt i den­ne uge.

I dén grad straf­bart

» Der be­gyn­der at teg­ne sig et bil­le­de af, at vi har en per­son – må­ske en psy­kisk syg mand – i om­rå­det, som i dén grad op­fø­rer sig straf­bart. Ham vil vi ger­ne ha­ve sat en stop­per for, « si­ger vagt­chef ved Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti René Søe Pe­der­sen.

Om­ta­len af sa­ger­ne har gi­vet en ræk­ke tip, men po­li­ti­et mang­ler sta­dig det spor, der kan gi­ve et gen­nem­brud i sa­gen.

Blandt hen­ven­del­ser­ne til po­li­ti­et lør­dag var en op­ring­ning fra en mor, hvis dat­ter fre­dag ef­ter­mid­dag var ble­vet pas­set op af en mand i en mørk bil på Nor­dre Strand­vej.

» Da pi­gen sti­ger af bus­sen, bli­ver hun stand­s­et af en mand i en bil. Han hol­der ind til si­den og spør­ger, om hun vil kø­re med. Det si­ger hun nej til. Hel­dig­vis ske­te der ik­ke me­re, og han kør­te vi­de­re ned mod van­det, « for­tæl­ler vagt­che­fen.

Man­den be­skri­ves som mel­lem 40 og 50 år. Al­min­de­lig af byg­ning og med mar­kan­te skægs­tub­be. Ved hæn­del­ser­ne tors­dag og den på gol­f­ba­nen fre­dag bar han en sort strik­hue, sort jak­ke, sort trø­je, sor­te ar­bejds­buk­ser og sor­te sko. Pi­gen fra bus­sen be­skri­ver ham som skal­det. Han tal­te dansk og kør­te i en mørk bil.

’ Hig­hli­ne extre­me event’ er en til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed i de schweizi­ske al­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.