De går på sky­er­ne Det er ik­ke for sar­te sjæ­le at be­væ­ge sig ud på en tynd li­ne i 2.000 me­ters højde

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

HØJT TIL VEJ­RS

Man tror næ­sten, det er løgn, men det er det ik­ke. De går fak­tisk på sky­er­ne. Næ­sten.

2.000 me­ter op­pe over schweizisk jord er de bed­ste så­kald­te sla­ck­li­ne­re i Eu­ro­pa sam­let for at for­sø­ge at slå ver­dens­re­kor­den. En sla­ck­li­ne er nor­malt en ca. fem cm bred li­ne, som man skal ba­lan­ce­re på, men li­nen i Schweiz må­l­te kun søl­le 2,5 cm. Og som bil­le­der­ne il­lu­stre­rer, er det alt­så ik­ke for sar­te sjæ­le el­ler folk med høj­de­skræk.

De mo­di­ge del­ta­ge­re, som blandt an­det er bjerg­be­sti­ge­re, ud­for­drer sig selv på li­ner, der er mel­lem 45 og 495 me­ter lange. Og den ene­ste sik­ker­hed er en en­kelt sik­ker­heds­li­ne, der vil red­de dem fra dø­den, hvis de mi­ster fod­fæ­stet. Det er en po­pu­lær træ­nings­me- to­de for ba­lan­ce­ev­nen, men der er skru­et lidt ek­stra op for ud­for­drin­gen og spæn­din­gen, når det fo­re­går i 2.000 høj­de­me­ter på top­pen af et bjerg i de schweizi­ske al­per.

Molé­son- bjer­get er den del af Ber­ner Al­per­ne i Gruyères- om­rå­det i Fri­bourg- re­gio­nen i det sy­døst­li­ge Schweiz, som der­med har de per­fek­te for­ud­sæt­nin­ger for at rum­me ar­ran­ge­men­tet for de høj­deg­la­de li­nedan­se­re.

Spæn­ding og sku­e­spil

’ Hig­hli­ne extre­me event’ er en til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed hver sep­tem­ber i Molé­son. Det er et fi­re- da­ges ar­ran­ge­ment med for­skel­li­ge op­vis­nin­ger med spæn­ding og sku­e­spil højt til vej­rs, mens at­le­ter­ne for­sø­ger at kryd­se fle­re hund­re­de me­ter mod top­pen af det hø­je­ste punkt på det be­røm­te Fri­bourg- bjerg. Det er en op­le­vel­se, der er de fær­re­ste forundt – selv­om der nok er man­ge, der på et tids­punkt har kig­get på en stor, hvid sky og har haft lyst til at gå den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.