Play­boy- kon­gens eks- kæ­re­ste: ’ Han gi­ver mig kval­me’ Be­dø­ven­de pil­ler og trist sex er an­gi­ve­ligt hver­dag hos Hugh Hef­ner

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

BIZAR LIVS­STIL

Da han op­byg­ge­de sit Play­boyim­pe­ri­um i 1950er­ne, var Hugh Hef­ner sym­bo­let på jet­set- man­dens ube­kym­re­de liv. I dag er han iføl­ge eks- kæ­re­sten Hol­ly Ma­di­son en trist og let­te­re bizar gam­mel mand, der næg­ter at ac­cep­te­re, at ti­der­ne har æn­dret sig.

Iso­le­ret fra re­sten af ver­den, for­sø­ger 89- åri­ge Hugh så­le­des at hol­de gang i fe­sten i den så­kald­te Play­boy- man­sion i Los An­ge­les.

Men i ste­det for drøm­mens se­xe­de il­lu­sion er vir­ke­lig­he­den iføl­ge Hol­ly Ma­di­son et trist sam­men­suri­um af be­dø­ven­de pil­ler ( som dem, Hef­ner- ven­nen Bill Cosby an­gi­ve­ligt og­så har brugt), manipulation og util­freds­stil­len­de sex.

Og i cen­trum for den træt­te fest, der nu kø­rer på sit sy­ven­de år­ti, var ind­til for­ny­lig Hol­ly Ma­di­son og Hugh Hef­ners to øv­ri­ge el­ske­rin­der Ken­dra Wil­kin­son og Bridget Marquardt.

Men da Wil­kin­son og Marquardt be­slut­te­de sig for at for­la­de Play­boyslot­tet, gik det plud­se­lig op for Hol­ly Ma­di­son, at og­så hun hav­de le­vet på en løgn. Og i et helt nyt in­ter­view for­tæl­ler hun til Oprah Win­frey:

» Jeg hav­de få­et nok. Jeg indså, at jeg le­ve­de i en il­lu­sion. På et tids­punkt hav­de jeg en­dog over­ve­jet selv­mord. Og jeg vid­ste i dét øje­blik, at jeg måt­te væk. Jeg måt­te ud for at fin­de mig selv igen. «

Her kun­ne Hol­ly læ­se, at Hugh Hef­ner vil­le ef­ter­la­de hen­de, hvad der sva­rer til 18 mil­li­o­ner kro­ner. Men stik imod Hef­ners for­vent­nin­ger gjor­de det blot Hol­ly Ma­di­sons ud­længsel end­nu stør­re. Og som hun for­tæl­ler til Oprah:

» Det gav mig fak­tisk kval­me. Det var hans må­de at si­ge: ’ Du får al­le de pen­ge, hvis du bli­ver her hos mig’. Det var ulæk­kert. Og jeg fik end­nu me­re lyst til at for­svin­de. «

Som svar på Hol­ly Ma­di­sons nye ud­ta­lel­ser har Hugh Hef­ner blot ud­talt: » Min eks- kæ­re­ste har åben­bart be­slut­tet sig for at om­skri­ve vir­ke­lig­he­den. «

Seksu­el mis­hand­ling

Men de dår­li­ge Play­boy- vi­bra­tio­ner kom­mer ik­ke kun fra Hol­ly Ma­di­son og de øv­ri­ge el­ske­rin­der, der al­le var godt 55 år yn­gre end Play­boy­kon­gen selv.

I for­bin­del­se med Bill Cos­by­skan­da­len har Hef­ners i for­vej­en blak­ke­de ryg­te få­et end­nu en tur ned igen­nem mud­de­ret.

Så­le­des har et du­sin af de snart 40 kvin­der, der har be­skyldt Cosby for voldtægt, og­så in­klu­de­ret he­le Play­boy- kul­tu­ren som en del af år­ti­ers seksu­el­le mis­hand­ling og ud­nyt­tel­se.

Li­ge­som Bill Cosby er Hugh Hef­ner så­le­des ble­vet an­kla­get for at be­dø­ve si­ne el­ske­rin­der og one- night­stand med stærkt be­dø­ven­de pil­ler, der får of­re­ne til at glem­me alt, hvad der fo­re­går om­kring dem. Iføl­ge Hol­ly Ma­di­son kald­te Hef­ner dis­se pil­ler for tigh ope­ners (’ lår- åb­ne­re’). Og de var an­gi­ve­ligt en fast del af Play­boy- kul­tu­ren.

Tak­ket væ­re et pri­vat lån fra sin mor på 1.000 dol­lar, et 600 dol­lar banklån og an­dre 6.200 dol­lar fra di­ver­se in­ve­sto­rer, ud­send­te Hugh Hef­ner i 1953 sit før­ste Play­boy ma­ga­sin ( med Ma­rilyn Mon­roe på for­si­den). I dag sty­res im­pe­ri­et af den er­far­ne me­di­e­mand Scott N. Flan­ders. Og Hef­ner er an­gi­ve­ligt per­son­ligt god for små 300 mio. kro­ner.

Hol­ly Ma­di­son ( tv) teg­ner et bizart bil­le­de af Hugh Hef­ner, der her ses i sel­skab med én af si­ne an­dre el­ske­rin­der, Bridget Marquardt. 89- åri­ge Hugh Hef­ners

fest kø­rer i dag på sy­ven­de år­ti. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.