Kul­tur ’ Top­pen af pop­pen’ gi­ver pu­bli­kum og kro­ner i kas­sen

Mu­sik­s­tjer­ner­ne står i kø for at væ­re med

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

TV- SUC­CES

Se­ba­sti­an fik in­spira­tion, Lars Lil­holt fik tå­rer i øj­ne­ne, og Sys Bjer­re fik et helt nyt pu­bli­kum. Og al­le tak­ker de nu ’ Top­pen af pop­pen’ - TV2s mest po­pu­læ­re mu­sik- fo­ku­se­re­de pro­gram i åre­vis.

Hver mandag sam­les tre­kvart mil­li­on dan­ske tv- se­e­re for at kig­ge med, når nog­le af na- tio­nens stør­ste mu­sik­s­tjer­ner i se­ri­en ’ Top­pen af pop­pen’ for­tol­ker hin­an­dens san­ge, hyg­ger sig sam­men og for­tæl­ler om tan­ker­ne og fø­lel­ser­ne bag de­res kend­te me­lo­di­er og tek­ster.

Si­den se­ri­ens pre­mi­e­re i 2011 har stjer­ner som Poul Krebs, Mads Lan­ger, San­ne Sa­lo­mon­sen og An­ne Lin­net med­vir­ket. I år er det bl. a. Se­ba­sti­an, Lars Lil­holt, Sti­ne Bram­sen og Sha­ka Lovel­ess, der hver får en af­ten de­di­ke­ret til sig selv og sin mu­sik. Og selv­om det ly­der be­snæ­ren­de, så var Poul Krebs, Sti­ne Bram­sen og Sys Bjer­re blandt man­ge, der i før­ste om­gang li­ge var ved at si­ge nej- tak.

Gav nyt pu­bli­kum

» Hvis det var så­dan no­get med en tro­peø, så vil­le jeg ik­ke væ­re med, « sag­de Poul Krebs, der si­den fandt ud af, at op­ta­gel­ser­ne fandt sted på Born­holm.

Og Sys Bjer­re, der var ’ det nye navn’ i 2011, del­te Krebs’ tvivl.

» Først tro­e­de jeg, at det var en kon­kur­ren­ce el­ler så­dan no­get. Men så fandt jeg ud af, at det rent fak­tisk hand­le­de om mu­sik­ken. Så sag­de jeg selv­føl­ge­lig ja. Og det er jeg vir­ke­lig glad for. Top­pen af Pop­pen har nem­lig gi­vet mig et helt nyt pu­bli­kum, som jeg sta­dig ny­der godt af i dag. Før skul­le jeg al­tid tæn­ke på, om san­gen vil­le få folk til at dan­se. Men i dag kan jeg og­så sid­de ned og spil­le for et me­re vok­sent pu­bli­kum, der selv sid­der ned og lyt­ter på en an­den må­de, « si­ger Sys Bjer­re, der i næ­ste må­ned ud­sen­der sit nye al­bum ’ Al­le mi­ne fejl’.

Og det er ik­ke kun kunst­ner­ne, men og­så pla­de­sel­ska­ber og kon­cert­pro­mo­to­rer, der ny­der godt af ’ Top­pen af pop­pen’.

Smit­ter af på sal­get

Ef­ter en en­kelt op­træ­den i det po­pu­læ­re pro­gram blev der så­le­des øje­blik­ke­ligt ud­solgt til Sti­ne Bram­sens kom­men­de aku­sti­ske kon­cert- tur­né.

Og den så­kald­te ’ he­ad of book­ing’ hos sel­ska­bet Co­pen­ha­gen Records Ni­els Lind­gre­en, der selv sad ved te­le­fo­ner­ne, da de be­gynd­te at glø­de, for­tæl­ler be­gej­stret:

» Vi hav­de med vil­je byg­get kon­cer­træk­ken og vo­res frem­stød op om­kring Sti­nes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.