’’

BT - - KULTUR -

Hav­de man i 90er­ne spurgt væg­ti­ge dan­ske ro­ck- og po­p­nav­ne, om de vil­le stille op i et pro­gram som ’ Top­pen af pop­pen’, hav­de man nok få­et et ’ nej tak’. For­di det ik­ke var nød­ven­digt

Un­der årets Smuk­fest i Skan­der­borg kom Bar­ba­ra Mo­le­ko med en tan­ke­væk­ken­de be­mærk­ning: ’ Hvis no­gen af jer har et tv’. Den kom som op­takt til et af hen­des num­re fra sid­ste sæ­son af ’ Top­pen af pop­pen’. Vist­nok du­et­ten med Poul Krebs i ’ Så­dan no­gen som os’.

Det er ik­ke læn­ge­re en selv­føl­ge, at den yn­gre del af Mo­le­kos un­ge må­l­grup­pe ser tv. Som avis­bran­chen og pla­de­bran­chen er tradtio­nelt tv hårdt pres­set af in­ter­net­me­di­er. F. eks. blev 2015 året, hvor den dan­ske pla­de­bran­che me­re el­ler min­dre of­fi ci­elt be­gra­ve­de fæ­no­me­net ’ ju­lesalg’.

Cd- sal­get er i dag så rin­ge, at kunst­ne­re og sel­ska­ber ( und­ta­get Ras­mus Se­e­bach, der ud­sen­der et al­bum 6. novem­ber) ik­ke læn­ge­re kal­ku­le­rer med ek­stra­salg i ju­le­må­ne­den. Man kan ik­ke sæl­ge ek­stra af in­gen­ting. HAV­DE MAN I 90er­ne spurgt væg­ti­ge dan­ske ro­ck- og po­p­nav­ne, om de vil­le stille op i et pro­gram som ’ Top­pen af pop­pen’, hav­de man nok få­et et ’ nej tak’. For­di det ik­ke var nød­ven­digt. Som en er­fa­ren bran­chekil­de sag­de for­le­den om en af de kunst­ne­re, der har del­ta­get i pro­gram­met: » X VIL­LE AL­DRIG ha­ve stil­let op i gul­dal­de­ren. Det vil­le hav­de tru­et ved­kom­men­des eks­klu­si­vi­tet. « I dag, hvor al­le kunst­ne­re skal leve af at mø­de de­res pu­bli­kum i øjen­høj­de - eft er koncerten, ved spe­ci­el­le events, fored­rag/ in­tim­kon­cer­ter el­ler på de so­ci­a­le me­di­er, er fi - lo­so­fi en om eks­klu­si­vi­tet stærkt ud­for­dret. Nu hand­ler det om in­klu­sion. SI­DEN BE­GYN­DEL­SEN AF ’ Top­pen af pop­pen’ har store, kul­tur­bæ­ren­de nav­ne som Lars H. U. G., An­ne Lin­net, San­ne Sa­lo­mon­sen, Jo­ke­ren, Ras­mus Wal­ter, Søs Fen­ger, Pe­ter Bel­li, Poul Krebs og Brød­re­ne Ol­sen stil­let op. Selv­føl­ge­lig spil­ler det ind, at TV2 be­ta­ler godt, men det er li­ge så me­get et spørgs­mål om at pro­fi le­re sig i for­hold til det store pu­bli­kum på en må­de, der pas­ser til da­gens vir­ke­lig­hed. Vi ser kunst­ner­ne spil­le sam­men, hyg­ge sig, læ­re af hin­an­den - vi kom­mer ind bag san­ge, vi har kendt et par må­ne­der el­ler fl ere år­ti­er. Eks­klu­si­vi­te­ten er brudt. Vi er i øjen­høj­de .

Der­for er ’ Top­pen af pop­pen’ ual­min­de­lig godt tv. Som se­er kom­mer man tæt på, ik­ke ba­re dem, der syn­ger, man kom­mer ind i mu­sik­ken på en ny, bå­de respekt­fuld og kær­lig må­de. Der bli­ver spil­let en mas­se god mu­sik. Jeg tror, nog­le af de yn­gre mu­si­ke­re læ­rer af de æl­dres cool­ness og er­fa­ring, de læ­rer mu­lig­vis og­så at respek­te­re an­dre mu­sik­gen­rer. Li­ge­som de æl­dre rej­ser hjem med lidt me­re åb­ne øj­ne, end da de kom med kuff er­ten fuld af ru­ti­ne. PRO­GRAM­MET HAR SKABT øje­blik­ke som Mads Lan­ger, der syn­ger San­ne Sa­lo­mon­sens ’ Over­gi’r mig lang­somt’, så ik­ke et øje var tørt. Sid­ste år, hvor Bar­ba­ra Mo­le­ko nær­mest fandt en åben­ba­ring i Krebs og hans mu­sik. For­le­den sang Se­ba­sti­an og Sti­ne Bram­sen et par af hin­an­dens san­ge. En sce­ne der igen ose­de af kær­lig­hed til mu­sik­ken. JEG VED IK­KE om til­tag som ’ Top­pen af pop­pen’ vil gø­re en for­skel for mu­si­ker­ne på sigt. Men som mu­si­kel­sker er det win- win.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.