’ Bro­en’ va

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

SÆ­SON­PRE­MI­E­RE

Og re­sul­ta­tet var en lidt vak­len­de ind­led­ning, hvor al­le til­sy­ne­la­den­de for­søg­te at fi nde de­res plads i det nu Bod­nia- lø­se uni­vers i hver sin en­de af Øre­sunds­bro­en, der læg­ger navn til og dan­ner ram­me om se­ri­en.

Kim Bod­ni­as ka­rak­ter Martin Rho­de af­so­ner en tiårig fængsels­straf for mord. Hans al­le­re­de fortab­te sven­ske po­li­ti­kol­le­ga Sa­ga Norén er end­nu me­re fortabt uden sin dan­ske sjæle­bror og kol­le­ga.

Og så bli­ver tin­ge­ne selv­føl­ge­lig ik­ke me­get bed­re, da hun mø­der sin nye dan­ske part­ner Han­ne ( Kir­sten Ole­sen), der li­ge­som man­ge an­dre på den dan­ske si­de af Sun­det er bit­ter over, at Sa­ga

’ Bro­en III’ DR1 søn­dag aft en KRIMI- SE­RIE *** *** Som én af DR1s mest suc­ces­ful­de se­ri­er no­gen­sin­de le­ve­de før­ste af­snit af ’ Bro­en’s tred­je sæ­son ik­ke helt op til for­vent­nin­ger­ne. Men der er håb for­u­de.

Det er så­le­des før­ste gang, at den dansk- sven­ske sam­pro­duk­tion skal kla­re sig uden én af vo­res mest musku­lø­se sku­e­spil­le­re, Kim Bod­nia. fulg­te sit morak­ker- moral­ske in­dre kom­pas og meld­te sin eks- kol­le­ga Martin for den­nes for­bry­del­ser.

Men sjovt nok er det slet ik­ke hand­lin­gen, der er den nye sæ­sons sva­ge­ste led.

Uden Kim Bod­ni­as halv­del vir­ker So­fi a Hel­ins OCDhæm­me­de Sa­ga så­le­des un­der­ligt ut­ro­vær­dig. Hen­des ro­bo­t­ag­ti­ge ad­færd og over­dre­vent ana­ly­ti­ske tan­ke­gang vir­ker po­stu­le­ren­de. Og da Sa­ga eft er en lang nat på po­li­ti­sta­tio­nen plud­se­lig fl år blu­sen af for at af­slø­re læ­der­buk­ser og sort bh, vir­ker det he­le som et lidt mal­pla­ce­ret for­søg på se­xy­ness, der er li­ge de­le Lis­beth Sa­lan­der og Tem­pe­ran­ce Bren­nan fra den ame­ri­kan­ske tv- se­rie ’ Bo­nes’.

Kir­sten Ole­sen og So­fia He­lin i rol­ler­ne som hen­holds­vis Han­ne og Sa­ga Norén. Fo­to: Ca­ro­li­na Romare/ DR1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.