Kler lidt

BT - - KULTUR -

Des­u­den er ke­mi­en imel­lem Kir­sten Ole­sen ( Han­ne) og So­fia He­lin ( Sa­ga) ik­ke op­ti­mal.

Jovel, de to kvin­der skal selv­føl­ge­lig væ­re lidt aka­ve­de. Men som sku­e­spil­le­re vir­ker de­res ud­veks­ling af replik­ker og­så, som om det fo­re­går lidt på tæl­ling: ’ O. k., så er det din tur, så er det min, og så er det din tur igen’.

Og det sæt­ter en stop­per for frem­drif­ten i en hi­sto­rie, der el­lers er ud­mær­ket – lidt søgt, men ud­mær­ket.

Gro­tesk mord­s­ce­ne

Li­ge uden for Mal­mø fin­des den pro­vo­ke­ren­de dan­ske køns­de­bat­tør Hel­le An­ker myr­det. Og mord­s­ce­nen er gro­tesk.

Si­de om si­de med tre man­nequin- duk­ker ( far og to børn) fin­des Hel­le An­kers lig sid­den­de ved et spi­se­bord – som en uhyg­ge­lig pa­ro­di på en ker­ne­fa­mi­lie.

På beg­ge si­der af Sun­det har den les­bi­ske An­ker skabt sig man­ge fjen­der ved at væ­re for­ta­ler for en ’ køns­fri’ frem­tid, hvor køn ik­ke er dét, man har imel­lem be­ne­ne, men det, man fø­ler.

Og al­le­re­de i sæ­so­nens før­ste af­snit duk­ker de før­ste po­ten­ti­el­le mistænk­te op i cirk­len om­kring Hel­le An­ker. Blandt dem er Hel­le An­kers pa­ra­noi­de og nær­mest sub­si­stens­lø­se bror Mor­ten ( en over­be­vi­sen­de As­b­jørn Krogh Nis­sen), der og­så har æren for af­snit­tets ene­ste se­ri­ø­se over­ra­skel­se.

Da de to po­li­ti­be­tjen­te Han­ne og Sa­ga så­le­des vil un­der­sø­ge Mor­tens skur­vogn for even­tu­el­le spor og/ el­ler be­vi­ser, spræn­ger en hjem- mela­vet bom­be Han­nes un­der­ben af. Og her­med ba­nes vej­en for Kim Bod­ni­as vir­ke­li­ge af­lø­ser: Thu­re Lind­hardt som den dan­ske be­tjent Hen­rik.

Lind­hardts ka­rak­ter Hen­rik er en sær stør­rel­se, der la­der til at ha­ve et tem­me­lig sær­præ­get for­hold til sin smuk­ke ko­ne. Men som po­li­ti­mand er Hen­rik med eg­ne ord ’ god’. Der­for mel­der han sig fri­vil­ligt til at over­ta­ge mord­s­a­gen i Sve­ri­ge.

Og i se­ri­ens sid­ste mi­nut­ter for­nem­mes den selvsik­ker­hed, der el­lers var fra­væ­ren­de i før­ste af­snit.

Bå­de som po­li­ti­man­den Hen­rik og som sku­e­spil­ler er Thu­re Lind­hardts pon­dus ty­de­lig. Og per­son­ligt glæ­der jeg mig nu til det før­ste mø­de imel­lem Sa­ga og Hen­rik – den nye Martin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.