De æl­dres for­kæm­per

BT - - NAVNE - Flem­m­ing Ste­en Pe­der­sen step@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen Løs­nin­ger fra i går:

70 ÅR I MOR­GEN

De se­ne­ste tre må­ne­der har Æl­dre Sa­gens medstift er og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bjar­ne Ha­strup, der fyl­der 70 år i mor­gen, op­t­rå­dt i 144 ar­tik­ler i dan­ske me­di­er, frem­går det af In­fo­me­dia.

Han har bl. a. glæ­det sig over, at der for før­ste gang er kom­met en egent­lig æl­dre­mi­ni­ster i skik­kel­se af Sop­hie Løh­de ( V). Han har tord­net mod over­be­læg­nin­gen på de me­di­cin­ske af­de­lin­ger, som ska­ber utå­le­li­ge for­hold for æl­dre, skrø­be­li­ge pa­tien­ter, og han har støt­tet krav fra Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF) om at må­l­ret­te én mia. kr. til for­bed­rin­ger for æl­dre i den kom­men­de fi nans­lov - uden dog at væ­re helt til­freds.

» Én mia. lø­ser ik­ke al­le pro­ble­mer, « lød det i en kom­men­tar.

Mel­din­ger­ne gi­ver et ud­mær­ket bil­le­de af, hvor­dan Bjar­ne Ha­strup kæm­per for at skaff e de æl­dre or­dent­li­ge vil­kår og for at pla­ce­re de æl­dre på den po­li­ti­ske dags­or­den. Det har han eft er­hån­den gjort i 30 år - og med be­ty­de­lig suc­ces.

700.000 med­lem­mer

Han har væ­ret en dri­ven­de kraft i op­byg­nin­gen af en or­ga­ni­sa­tion med i dag over 700.000 med­lem­mer og en løn­net stab på 150 me­d­ar­bej­de­re, som en­hver po­li­ti­ker godt ved, at det er klo­gest at stå på en god fod med, uan­set om man sid­der i Fol­ke­tin­get, i et re­gions­råd el­ler i et by­råd.

Spørg f. eks. i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, der fl ere gan­ge gen­nem de se­ne­ste 10- 15 år har væ­ret nødt til at fi nde ek­stra­or­di­nært store mio.be­løb til æl­dre­om­rå­det i kølvan­det på skan­da­lesa­ger om svigt i hjem­meplej­en og pro­ble­mer på kon­kre­te ple­je­hjem, og hvor Æl­dre Sa­gen har stå­et for­re­st i kø­en af kri­ti­ke­re.

Spørg og­så på Chri­sti­ans­borg, hvor or­ga­ni­sa­tio­nen har væ­ret med til at pres­se på for at få ind­ført f. eks. æl­dre­check­en på eft er­hån­den over 16.000 kr. om året til de dår­ligst stil­le­de fol­ke­pen­sio­ni­ster.

Eft er en kar­ri­e­re i Hånd­værks­rå­det blev Bjar­ne Ha­strup, der er cand. po­lit., hen­tet til En­som­me Gam­les Værn som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i 1984; den or­ga­ni­sa­tion ud­vik­le­de sig til Æl­dre Sa­gen, som var en re­a­li­tet i 1986 og al­le­re­de i be­gyn­del­sen af 1987 nå­e­de op på at ha­ve 50.000 med­lem­mer.

Ved si­den af sit vir­ke for Æl­dre Sa­gen har Bjar­ne Ha­strup haft over­skud til at skri­ve ad­skil­li­ge bø­ger, bl. a. en sam­ta­le­bog med sku­e­spil­le­ren Lo­ne Hertz og en erin­drings­bog.

Her har han få­et god hjælp af sin hu­stru gen­nem me­re end 40 år, Ma­ri­an­ne, der har læst kor­rek­tur. Den ene af par­rets to døtre, Julie, har slæg­tet ham på, omend i en an­den gen­re, nem­lig som kri­mi­nal­for­fat­ter, mens Ce­ci­lie er ud­dan­net læ­rer.

Nem

svar(Dit :

Løs­nin­ger på bag­si­den)

Svær Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

MANDAG 28. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.