Mor­der til le­je

BT - - TV - ACTION

Art­hur Bis­hop er en top- pro­fes­sio­nel le­je­mor­der, der ar­bej­der for en hem­me­lig or­ga­ni­sa­tion, som har spe­ci­a­li­se­ret sig i at ud­ryd­de pro­ble­ma­ti­ske per­so­ner bå­de eff ek­tivt og diskret. Art­hur er en sand me­ster in­den­for sit felt, og han le­ver i hen­hold til et strengt æres­ko­deks, der bl. a. med­fø­rer hans us­vi­ge­li­ge loy­a­li­tet over­for sin gam­le læ­re­me­ster Har­ry McKen­na, der har op­lært ham i fa­get og gjort ham til en iskold le­je­mor­der, der al­tid ram­mer sit mål. Ik­ke mindst der­for hav­ner Art­hur i et al­vor­ligt moralsk di­lem­ma, da hans kon­takt­per­son i or­ga­ni­sa­ti- onen, De­an San­der­son, op­ly­ser ham, at hans næ­ste mål er Har­ry! Art­hur kræ­ver at få må­let be­kræft et, og De­an for­tæl­ler ham, at Har­ry har for­rå­dt de­res or­ga­ni­sa­tion. For­ret­ning er for­ret­ning, og Art­hur sky­der Har­ry og is­ce­ne­sæt­ter dra­bet som et bilty ve­ri, der er gå­et skævt. Ved Har­rys be­gra­vel­se mø­der Art­hur sin men­tors re­bel­ske og hævn­ger­ri­ge søn, Ste­ve, som han for­hin­drer i at la­de sin mor­de­ri­ske vre­de gå ud over

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: en til­fæl­dig bilty v. Art­hur be­slut­ter nu at ta­ge Ste­ve un­der si­ne vin­ger og op­læ­re ham i le­je­mords- bran­chen. ( Ka­nal 5)

Ja­son Stat­ham har over­ta­get Char­les Bron­sons gam­le rolle som hård­kogt le­je­mor­der på per­son­ligt hævn­tog i den­ne solide og eff ek­ti­ve ge­nind­spil­ning af Mi­cha­el Win­ners actionklas­si­ker fra 1972. Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.