Snit: 6,6 EN SNERT AF GAM

Mat­chvin­der Martin Al­bre­cht­sen vid­ste slet ik­ke, han skul­le star­te på ba­nen imod FC København, da Brøndby i et øje­blik fandt tilbage til de gam­le da­ge i 1- 0- sej­ren

BT - - SUPERLIGA -

Og spe­ci­elt for fan­se­ne. Man ved, det er de kam­pe, al­le ser frem til i lø­bet af sæ­so­nen. Det tror jeg og­så, man kun­ne se. Sej­ren be­ty­der ut­ro­ligt me­get for os i spil­ler­trup­pen, « si­ger Fre­de­rik Røn­now, der fi k sin før­ste kamp mod FCK for Brøndby.

» Det var der­for, jeg kom til Brøndby. De her kam­pe kan ik­ke sam­men­lig­nes med an­dre her­hjem­me. Det var fan­ta­stisk at få lov til at væ­re en del af, fan­ta­stisk at træ­de ind til en ti­fo, man sjæl­dent har set før. Vi er be­gyndt dår­ligt, men vi er kom­met godt eft er det, og jeg sy­nes, vi er på ret­te vej. Det vi­ser sej­ren. FCK har set godt ud i den se­ne­ste tid, og at vi mat­cher dem som hold og får tre po­int, vi­ser lidt om, hvor vi er hen­ne. «

» Jeg præ­ste­rer hver gang «

Det var Martin Al­bre­cht­sen, der mod sin gam­le klub fi k Brønd­bys fans og he­le spil­ler­bæn­ken til at jub­le, da han 12 mi­nut­ter før tid he­a­de­de kam­pens en­li­ge kas­se i net­tet til 1- 0.

Selv­til­li­den er be­stemt i or­den hos den 35- åri­ge mid­ter­for­sva­rer, der ik­ke var helt for­be­redt på sin rolle. Og dog.

» Jeg var ik­ke klar over, at jeg skul­le spil­le før halvan­den ti­me før kam­pen. Jeg sag­de til mi­ne ven­ner og fa­mi­lie, at jeg vil­le bli­ve overrasket. Men Tho­mas har jo gjort det før, da vi mød­te FCK i april, hvor jeg kom ind i sid­ste øje­blik. Jeg hav­de for­be­redt mig på, det kun­ne ske. Det er al­tid fedt at spil­le de her kam­pe, og jeg ved, at jeg al­tid præ­ste­rer på et højt ni­veau, når det er mod FCK. Det kom­mer helt na­tur­ligt, for­di det er en fed kamp med tæn­ding, in­ten-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.