’ Det er så svagt’

BT - - SUPERLIGA - RA­SEN­DE Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Fo­re­stil dig, at du skal spil­le dit før­ste der­by mod FCK som Brøndby- spil­ler. Du star­ter in­de. Du er klar, tændt, adre­na­li­nen pum­per rundt i krop­pen. I det fj er­de mi­nut kom­mer du alt for sent i en ta­ck­ling på en mod­spil­ler. Dom­me­ren ta­ger først det rø­de kort frem, men du slip­per med det gu­le kort. Du er let­tet, men mod­stan­de­ren er ra­sen­de.

Det var vir­ke­lig­he­den for Brønd­bys Ron­nie Schwartz i gårs­da­gens ri­va­l­op­gør mod FC København. Gæ­ster­nes Tom Høg­li måt­te eft er­føl­gen­de for­la­de ba­nen og blev kørt til ho­spi­ta­let eft er den vold­som­me ta­ck­ling, mens Schwartz fi k lov at bli­ve på ba­nen.

Det var FCK- træ­ner Stå­le Sol­bak­ken ra­sen­de over. Han lan­ge­de kraf­tigt ud eft er dom­mer Jakob Kehlet eft er kam­pen.

» At skul­le stå at dis­ku­te­re det … Det er helt, helt, helt bag­læns ik­ke at træff e af­gø­rel­sen. Det er så svagt. Han tør ik­ke. Det er så­dan­ne si­tu­a­tio­ner, man fi nder ud af, hvem der kan døm­me dis­se kam­pe, og hvem der ik­ke kan. Du skal døm­me på det, du ser, « si­ger Sol­bak­ken og sva­rer promp­te igen, da han bli­ver spurgt om, hvor­vidt han fryg­ter at få ka­ran­tæ­ne for si­ne ud­ta­lel­ser.

» Du spør­ger mig, om jeg sy­nes, der er rødt kort. Jeg må vel ha­ve lov at si­ge, hvad jeg me­ner. Jeg si­ger, der er klart rødt, for­di det er en hen­syns­løs ta­ck­ling med 200 ki­lo­me­ter i ti- men. Bol­den er spil­let, og han kom­mer bag­fra el­ler fra si­den. Tom har in­gen mu­lig­he­der for at for­sva­re sig, og så bli­ver han mu­lig­vis al­vor­ligt ska­det, « ly­der det ra­sen­de fra nord­man­den, der til­fø­jer.

» Man skal tur­de ta­ge be­slut­nin­gen. Hav­de det ik­ke væ­ret i det fj er­de mi­nut, hav­de han få­et rødt kort. Får jeg ka­ran­tæ­ne for det, bor vi ik­ke i et frit land. Jeg klan­drer ik­ke ham ( Ron­nie Schwartz, red.) Han spil­ler sit før­ste der­by, han sæt­ter præ­mis­sen, han vil vin­de si­ne du­el­ler. Han mi­ster ho­ve­d­et i et tien­de­del af et se­kund. Det kan ske for al­le, men det er dom­me­ren, der skal ta­ge af­gø­rel­sen. «

Jakob Kehlet for­sva­rer ad­var­sel

Ron­nie Schwartz var eft er op­gø­ret me­get und­skyl­den­de.

» I de her kam­pe er der tæn­ding på. Jeg er ik­ke en spil­ler, der går ind for at ska­de no­gen over­ho­ve­det. Der bli­ver gi­vet og ta­ge i du­el­ler­ne, og der blev ta­get lidt for me­get i den si­tu­a­tion. Jeg er selv­føl­ge­lig ked af, at Tom er kom­met til ska­de. Jeg tror, jeg kan nå den, men jeg gi­ver lidt for me­get. Han var lidt hur­ti­ge­re, end jeg tro­e­de, og jeg var lidt lang­som­me­re end nød­ven­digt, « si­ger han om si­tu­a­tio­nen.

At Jakob Kehlet i før­ste om­gang hav­de det rø­de kort i hån­den, be­ty­der ik­ke, at han om­be­stem­te sig, in­den han vi­ste Ron­nie Schwartz det gu­le kort, sag­de han eft er kam­pen til TV3+:

» Hvis vi skal ha­ve en ud­vis­ning, skal det væ­re strakt ben og knop­per ind på an­k­len, og det har vi ik­ke her. Voldsom­he­den er ik­ke stor nok. «

Tom Høg­li blev kørt til Her­lev Ho­spi­tal til yder­li­ge­re un­der­sø­gel­ser, men hvor slemt det står til med ham, vi­des først i dag. Fo­to: Lars Møl­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.