Top tre er ved at ma­te­ri­a­li­se­re sig

BT - - SUPERLIGA - Fo­to: Bo Amstrup

PÅ TRODS AF at FC København tab­te det stor­kø­ben­havn­ske der­by til Brøndby, be­gyn­der top­pen af Su­per­liga­en at ta­ge me­re og me­re form, så de tre hold, som sag­ligt og fag­ligt bur­de lig­ge i top, fak­tisk og­så be­gyn­der at gø­re det. Og ja, så ved jeg, at Sønderjyske er und­ta­gel­sen.

Så med knap en tred­je­del af sæ­so­nen over­stå­et har jeg svært ved at fo­re­stil­le mig, at det ik­ke en­der med en guld­du­el mel­lem FC Midtjylland og FC København, og Brøndby li­ge bag­eft er. AT TA­BE PÅ Brøndby Sta­dion er ik­ke en ka­ta­stro­fe for FCK, for det op­gør har sit eget liv og vil al­drig på for­hånd væ­re ind­kal­ku­le­ret i de po­int, man reg­ner med at hen­te. Men det er selv­føl­ge­lig et ir­ri­ta­tions­mo­ment for FCK, at man ik­ke når det spil­le­mæs­si­ge ni­veau, som man har præ­ste­ret i de se­ne­ste kam­pe. Det er ik­ke kun FCKs skyld, for det skyl­des i li­ge så høj grad, at Brøndby ik­ke til­lod mod­stan­der­ne at væ­re så go­de, som de kan væ­re. Brøndby tab­te stort i Aal­borg sid­ste uge, men har, som Tho­mas Frank si­ger, en ud­talt ev­ne til at kom­me igen. Det vi­ste man igen, men det er vel fair at si­ge, at det ik­ke nød­ven­dig­vis er en ønsk­vær­dig dyd at be­sid­de – for­di det for­ud­sæt­ter, at det igen og igen er nød­ven­digt at kom­me igen.

Men Brøndby rej­ste sig at­ti­tu­de­mæs­sigt og med den be­gej­string og op­ti­mis­me, der kom­mer af at slå FC København, er man op­pe, hvor den ud­tal­te mål­sæt­ning så ab­so­lut er in­den for ræk­ke­vid­de. Det bør man og­så væ­re med tan­ke på trup­pens styr­ke og bred­de. HELT I TOP be­fi nder FC Midtjylland sig igen eft er en sejr over Randers – en sejr, der på in­tet tids­punkt var i fa­re. Randers hav­de in­gen vå­ben, der kun­ne ud­for­dre FC Midtjylland de­fen­sivt. For­svars­mæs­sigt var det igen en su­veræn præ­sta­tion, og sam­ti­digt vi­ste man me­re ag­gres­si­vi­tet, hvil­ket ud­mønt­e­de sig i en lidt stør­re gen­nem­bruds­hid­sig stil, uden at man gav køb på kon­trol­len og til­lod kon­tra­stød.

Det er en ud­talt styr­ke hos FC Midtjylland, at man har ud­vik­let den sta­bi­li­tet i spil­let, så man me­get sjæl­dent mi­ster kon­trol­len og ba­lan­cen på hol­det. Jeg bed mær­ke i, at FCM eft er kam­pen lod for­stå, at sej­ren måt­te luk­ke mun­den på dem, der har ud­talt sig lidt kri­tisk om de off en­si­ve ev­ner. Jeg tror hel­ler ik­ke, der er no­gen, som har be­tviv­let, at FCM over­ord­net er en suc­ces.

For­skel­len mel­lem score­de og ind- kas­se­re­de mål er glim­ren­de med et plus på ni mål, men der er kun sco­ret 12 mål i 10 kam­pe. Og, hvil­ket jeg tid­li­ge­re har væ­ret in­de på, så er det et fak­tum, at man har sco­ret fi re mål i Su­per­liga­en eft er an­det end for­svars­foræ­rin­ger el­ler død­bol­de – alt­så eft er en­kelt­spil­le­res kre­a­ti­vi­tet, in­dø­ve­de lø­be­møn­stre el­ler an­grebs­åb­nin­ger. Det er helt neut­ralt po­in­te­r­et, for fl ere af død­bol­de­ne er kom­met eft er go­de an­greb, og fl ere for­svars­fejl er frem­pro­vo­ke­ret af godt FCM- pres.

Jeg me­ner ik­ke, det er pro­ble­ma­tisk, men jeg sy­nes, det skal med som en po­in­te – og­så selv om det bun­der i, at man, for at få suc­ces i in­ter­na­tio­na­le kam­pe, har valgt at fo­ku­se­re me­get på at styr­ke de­fen­si­ven – alt­så en til­sig­tet og ve­lover­ve­jet stilæn­dring. Det har man gjort godt, og jeg sy­nes, det vid­ner om in­ter­na­tio­nal klas­se, hvil­ket man­ge af de an­dre hold i Su­per­liga­en kun­ne læ­re no­get af. For set ud fra et in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv, er det kri­tisa­belt, at så man­ge hold ik­ke er bed­re i stand til at for­sva­re eget mål. NÅR JEG VUR­DE­RER, at top­pen er ved at krystal­li­se­re sig, hand­ler det i li­ge så høj grad om, at ud­for­drer­ne, og her tæn­ker jeg umid­del­bart på Randers og AaB, ik­ke er stær­ke nok.

Randers var chan­ce­lø­se mod FCK i Par­ken og hav­de hel­ler ik­ke ni­veau til at true FCM. AaB fi k alt til at klap­pe mod Brøndby, men tab­te så til Vi­borg fre­dag aft en. Og når for­skel­len på top- og bund­ni­veau er så ud­talt, er det me­get van­ske­ligt at ska­be den re­sul­tat­mæs­si­ge kon­ti­nu­i­tet, der er nød­ven­dig for at til­hø­re top­pen af liga­en.

Det sam­me gæl­der for så vidt OB, som jeg in­den sæ­so­nen vur­de­re­de til at væ­re blandt de seks bed­ste. Men på trods af en off en­siv, der tæl­ler nog­le af ræk­kens bed­ste spil­le­re, hal­ter det vold­somt, selv om de­fen­si­ve pro­ble­mer bur­de væ­re mu­li­ge at træ­ne sig ud af.

FC Midtjylland må sam­men med FC København væ­re det bed­ste bud på en kom­men­de guld­vin­der i Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.