’’

FC Midtjylland tilbage på før­ste­plad­sen eft er sejr over Randers. Nu tror Erik Svi­at­chen­ko på nyt stort re­sul­tat på tors­dag i Eu­ro­pa League

BT - - SUPERLIGA - Jess Thorup, FCM- træ­ner

På trods af at vi må und­væ­re fem­seks stam­spil­le­re, er vi al­li­ge­vel spilsty ren­de

ter som­mer­fe­ri­en sta­dig ik­ke har tabt. Det gi­ver enorm tro på eg­ne ev­ner, « si­ger FCMpro­fi len Erik Svi­at­chen­ko ef­ter kam­pen på BioNut­ria Park Randers.

Han har en stor tro på, at FCM kan be­sej­re Club Brug­ge.

» De har jo de se­ne­ste år oft e be­sej­ret dan­ske hold ( FC København, AaB og Brøndby, red.). Men vi sat­ser ben­hårdt på at re­van­che­re ne­der­la­ge­ne. Som vi spil­ler i øje­blik­ket, er vi be­stemt ik­ke chan­ce­lø­se, « si­ger Erik Svi­at­chen­ko.

I de se­ne­ste trans­fer­vin­du­er har den 23- åri­ge FCM- stop­per hå­bet, at drøm­men om et skift e til en stør­re uden­land­sk klub kun­ne re­a­li­se­res.

» Det er end­nu ik­ke lyk­ke­des. Men i den­ne som­mer har jeg i mod­sæt­ning til tid­li­ge­re ik­ke væ­ret in­de hos di­rek­tø­ren for at ban­ke i bor­det. De ud­for- drin­ger vi står over­for i det­te eft er­år er så spæn­den­de, at jeg ger­ne vil ta­ge del i dem, « si­ger Erik Svi­at­chen­ko.

FCM- pro­ble­mer

Spørgs­må­let er, hvil­ket hold FC Midtjylland kan stille med mod Club Brug­ge.

» Pet­ter An­der­s­son dø­jer med en knæska­de og bli­ver for­ment­lig ik­ke klar. Hvad an­går Kri­sti­an Bak af­ven­ter vi svar på en scan­ning af hans fod. Til gen­gæld er der håb om, at Kian Hansen og Martin Pu­sic kan spil­le, selv­om de beg­ge måt­te stå uden­for mod Randers, « si­ger FCM- træ­ner Jess Thorup, der er til­freds med si­ne trop­pers præ­sta­tion mod Randers.

» På trods af at vi må und­væ­re fem- seks stam­spil­le­re, er vi al­li­ge­vel spilsty­ren­de. Det be­vi­ser, at vi har en god og bred trup, « si­ger Jess Thorup.

Han er til gen­gæld ik­ke enig i dom­mer Kenn Han­sens ud­vis­ning af Pa­tri­ck Bang­gaard, der brag­te FCM for­an 1- 0.

» Hans ta­ck­ling af Pa­tri­ck Da Silva var til gult, men ik­ke rødt, « si­ger Jess Thorup, hvis syns­punkt ik­ke blev mod­sagt af Randers- ba­ck­en.

» Jeg ken­der Pa­tri­ck og ved, at han ik­ke kun­ne fi nde på at ska­de no­gen for­sæt­ligt. Ud­vis­nin­gen var ik­ke kor­rekt. Det har jeg og­så sagt til ham, « si­ger Pa­tri­ck Da Silva.

Blan­de­de fø­lel­ser

Pa­tri­ck Bang­gaard lag­de ik­ke skjul på, at han eft er kam­pen stod med blan­de­de fø­lel­ser i krop­pen.

» På den ene si­de er jeg glad for bå­de sejr og scor­ing. Men på den an­den si­den er det ær­ger­ligt, at jeg bli­ver ud­vist. En­de­lig får jeg chan­cen fra start, og så får jeg ik­ke mu­lig­hed for at spil­le kam­pen til en­de, « si­ger Pa­tri­ck Bang­gaard.

I Randers- lej­ren hang spil­ler­ne med ho­ve­d­et. Det var fuldt for­stå­e­ligt. En sejr hav­de bragt kronjy­der­ne op på Su­per­liga­ens før­ste­plads. Nu er man i ste­det fem po­int eft er FCM.

» Selv­føl­ge­lig er vi skuff ede. Men vi må er­ken­de, at vi ik­ke gjor­de nok for at ryste FCM. Spe­ci­elt vo­res spil i før­ste halv­leg var un­der ni­veau, « si­ger Ale­xan­der Fi­s­cher, der kort tid eft er pau­sen hav­de chan­cen for at brin­ge Randers for­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.