Vars­ler æn­drin­ger

AGF- træ­ner Mor­ten Wieg­horst er klar til at skift e ud i star­top­stil­lin­gen , eft er at hol­det for sy­ven­de gang i træk gik fra ba­nen uden sejr

BT - - SUPERLIGA - Fo­to: An­ders Kjær­bye

Ho­bros fejl og mang­len­de spil­ler­til­la­del­se til Ada­ma Tam­bou­ra mod selv­sam­me AGF for et par uger si­den, hav­de aar­hu­si­a­ner­ne ik­ke få­et en skrivebordssejr på 3- 0 i ste­det for et ne­der­lag, og så hav­de af­stan­den væ­ret væ­sent­ligt min­dre.

Med ne­der­la­get på 0- 2 i Farum Park, hvor AGF i den grad blev ned- og ud­spil­let i før­ste halv­leg, har AGF nu ik­ke vun­det i syv kam­pe i træk på ba­nen, og træ­ner Mor­ten Wieg­horst vil­le ger­ne med­gi­ve, at hol­det er in­de i en kri­se. Dog kun re­sul­tat­mæs­sig og ik­ke spil­le­mæs­sig.

» Alt­så, den­ne her kamp var ik­ke god i dag, men de tre fo­re­gå­en­de skul­le vi ha­ve haft me­re ud af. Dér spil­le­de vi godt. Jeg ved ik­ke, hvor­for det er så po­pu­lært at kal­de det for en kri­se. Det kan ik­ke hjæl­pe os, og jeg sy­nes hel­ler ik­ke, det er fair, hvis du ser på de tre se­ne­ste kam­pe in­den den­ne her, at kal­de det for en spil­le­mæs­sig kri­se. Men re­sul­tat­mæs­sigt, ja, « lød det fra Mor­ten Wieg­horst.

» Jeg kun­ne ha­ve skift et rig­tigt man­ge dér. At det li­ge blev Ya­sin, er uhel­digt for ham, men det var sim­pelt­hen for at få ru­sket op i det, vi så. Og jeg sy­nes, at Alek­s­an­dar Cavric er et af lys­punk­ter­ne for os i dag, « sag­de han og til­fø­je­de om præ­sta­tio­nen:

Klas­se­for­skel

» Vi spil­ler dår­ligt i før­ste halv­leg. De før­ste 20- 25 mi­nut­ter er vi klart det næst­bed­ste hold på ba­nen, og så bli­ver det jo svært. Ge­ne­relt var de i spil­let en klas­se bed­re end os i før­ste halv­leg. Det er ær­ger­ligt, for så gi­ver man sig selv en kæm­pe op­ga­ve se­ne­re i kam­pen. Set over 90 mi­nut­ter er det helt fair, at Nordsjælland vin­der. Det var det bed­ste hold, « for­kla­re­de Mor­ten Wieg­horst, der vars­ler æn­drin­ger i star­top­stil­lin­gen til næ­ste kamp, når AGF skal en tur til Her­ning og mø­de FC Midtjylland.

» Nu skal jeg li­ge hjem og se kam­pen igen, og så skal vi til at løft e os på fl ere ni­veau­er. Som jeg si­ger, har vi spil­let fi nt i de tre fo­re­gå­en­de kam­pe, og det skal vi tilbage til, men nu har jeg stil­let det sam­me hold i de se­ne­ste fi re kam­pe uden at få sær­ligt me­get ud af det, så det kan godt væ­re, vi skal ha­ve kig­get på star­top­stil­lin­gen og­så. «

En af dem, der har væ­ret i den star­top­stil­ling og li­ge­som re­sten af hol­det ik­ke ram­te da­gen mod FC Nordsjælland, var Jens Jøns­son, som og­så in­drøm­me­de, at man­ge ting gik galt i Farum Park.

» Det var de­fen­sivt som off en­sivt, at vi lå for langt fra hin­an­den i or­ga­ni­sa­tio­nen, og når vi hav­de bol­den, var det om­trent på sam­me ni­veau. De for­må­e­de at ud­nyt­te vo­res svag­he­der på da­gen, og vi var for langt ef­ter i løb og tan­ker. Det blev vi ba­re straff et for. Vi bli­ver ba­re spil­let ud i dag, og det er selv­føl­ge­lig ik­ke godt nok, « for­kla­re­de han, mens mu­sik­ken fra FC Nord­s­jæl­lands om­klæd­nin­grum bra­ge­de løs i ren sej­rs­rus.

Suc­ces­op­le­vel­ser

FC Nordsjælland har nem­lig nu vun­det tre kam­pe i træk uden at luk­ke mål ind, og Farum- mand­ska­bet ryk­ker tæt­te­re og tæt­te­re på top­pen af Su­per­liga­en.

» Det er et re­sul­tat af hårdt ar­bej­de. Jeg sy­nes, vi har få­et me­re tryg­hed i for­sva­ret sam­men med må­l­mand David Jen­sen, og suc­ces av­ler suc­ces. Vi spil­ler en rig­tig god kamp, « sag­de træ­ner Ola­fur Kri­stjans­son.

AGF- træ­ner Mor­ten Wieg­horst ( lil­le bil­le­de øverst th.) kun­ne se sit hold bli­ve ud­spil­let især i før­ste halv­leg, og over­ve­jer nu om der skal skif­tes ud i star­top­stil­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.