DET VAR LI­GE GOD

Ef­ter en fe­brilsk og højspændt fi­na­le nag­le­de Pe­ter Sa­gan sin sta­tus som ver­dens bed­ste cy­kel­ryt­ter ef­ter et VM- løb, hvor de dan­ske far­ver fal­me­de

BT - - SUPERLIGA - SLOVAKKERT Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk R. Guld­ham­mer og C. Juul Jen­sen, Dan­mark

Det kan al­tid dis­ku­te­res. Selv ef­ter 260 ki­lo­me­ters vildt væd­de­løb.

Var det nu den rig­ti­ge vin­der el­ler en op­portu­nist, der dyg­tigt greb da­gen og søg­te hel­det med ud­sigt til guld for en­den af regn­bu­en.

Sva­ret på VM i Ri­ch­mond 2015 er uden an­mærk­nin­ger af no­gen art.

Pe­ter Sa­gan kan kal­de sig ver­dens­me­ster, og den slo­vaki­ske su­per­mand vi­ste sig su­veræn i de in­ten­se mo­men­ter, hvor lø­bet i den ame­ri­kan­ske uni­ver­si­tets­by for al­vor greb en sam­let om stru­ben.

Det kræ­ve­de el­lers sin mand at hol­de sig ude af al­le de slags­mål, der sam­le­de sig i den sid­ste halvan­den ti­me af mester­skabslø­bet. Det var her, Sa­gan vi­ste sig som en ryt­ter, der bå­de er vok­set i ev­nen til at øko­no­mi­se­re med bjør­ne­kræf­ter­ne og med en mo­den­hed, der af­spej­ler sig i bå­de per­son­li­ge og sport­s­li­ge for­hold for stor­ta­len­tet med gav­ty­ve­s­milet.

Sej­re er det bed­ste svar

Spol ba­re ti­den tilbage til sæ­so­nens før­ste løbs­monu­ment i Mila­no- San­re­mo, hvor Sa­gan ik­ke kom til fa­det. El­ler de store for­års­klas­si­ke­re, hvor han hel­ler ik­ke slog til i takt med, at den rus­si­ske ar­bejds­gi­ver Oleg Tin­kov skær­pe­de re­to­rik­ken langt ud over det an­stæn­di­ge og of­fent­ligt over­ve­je­de, om Sa­gan var sin tårn­hø­je hy­re værd.

Den slags er sej­re det bed­ste svar på. Men Sa­gan har ik­ke va­det i dem. Han fik med mø­je og be­svær en eta­pe­sejr i Tour de Fran­ce, men un­der­vejs nå­e­de Sa­gan at vi­se sig som et cyk­len­de uni­kum, der er i stand til at få blo­det til at rul­le, ale­ne med sin sans for at kø­re pu­bli­kums­ven­ligt, gi­ve gav­mil­de ek­semp­ler på sit ar­ti­sti­ske ar­se­nal af hår­rej­sen­de kø­re­e­gen­ska­ber og i øv­rigt vin­de hjer­ter for mo­det til he­le ti­den at tur­de ta­be.

Den slags er ved at væ­re en sjæl­den­hed i mo­der­ne cy­kel­sport. Og det er hel­ler ik­ke en øvel­se, man vin­der VM på.

Vil man væ­re ver­dens­me­ster, er der ik­ke no­gen vej udenom at gø­re diskre­tion til en æres­sag. Uan­set, hvor me­get det end måt­te væ­re i strid med din na­tur som at­let.

Sa­gans af­gø­ren­de frem­stød

Det var med den er­ken­del­se, Sa­gan øjen­syn­ligt tog til VM. Og han le-

VM- RE­SUL­TA­TET

1. Pe­ter Sa­gan, Slovaki­et 2. M. Mat­t­hews, Au­stra­li­en 3. R. Na­var­dau­skas, Li­tau­en 33. M. Bres­chel, Dan­mark 45. L. Bak, Dan­mark 67. M. Val­gren, Dan­mark 78. M. Mør­køv, Dan­mark Ud­gå­et:

ve­re­de et VM- løb, hvor han gled i et med fel­tets far­ve­strå­len­de slan­ge om­gang ef­ter om­gang. Af­ven­ten­de og med snig­skyt­tens kold­hjer­te­de ky­nis­me frem for le­ve­man­dens lysti­ge og løs­slup­ne løbs­men­ta­li­tet. Ven­te en gang, ven­te to, ven­te tred­je gang, der blev spil­let med mus­k­ler­ne fra de store na­tio­ner. Vel vi­den­de, at en en­kelt blot­tel­se vil­le for­vand­le selv fel­tets må­ske bed­ste al­l­ro­un­der til et sår­bart byt­te.

Sa­gans af­gø­ren­de frem­stød kom med en in­dre over­be­vis­ning, der næ­sten syn­tes en stør­re sag vær­dig. En væl­dig for­ce­ren på ram­pen ved 23rd Stre­et, kort før mål, men li­ge præ­cis i det mo­ment, hvor ska­den kun­ne bli­ve størst, og hvor selv stormag­ter som Bel­gi­en, Ita­li­en og Spa­ni­en kun­ne sæt­tes mat.

Det var et gyl­dent hug fra cy­kel­spor­tens Gol­den Boy. Og det var af­gø­ren­de, for selv om stær­ke nav­ne som Ed­vald Boas­son Ha­gen og Greg van Aver­ma­et gik dybt som en olie­bor­ing for at fin­de mo­men­tum til at fan­ge Sa­gan, var af­gø­rel­sen fal­det.

Det var den og­så for Mat­ti Bres­chel, der el­lers så godt ud, men som fal­me­de til slut og ik­ke nå­e­de i top 30, selv om den dan­ske VM- sek­stet el­lers hav­de ar­bej­det fint for det rød­hvi­de trum­f­kort.

Det var en skuf­fel­se, set med dan­ske øj­ne. Men cy­kel­spor­ten fik en ny mand i den regn­bu­e­far­ve­de trø­je og det med en an­den agen­da end gav­ty­veg­limt i øjet og pil­fingre på po­di­epi­ger­nes po­po.

Sa­gan ud­tryk­te med­fø­lel­se med al­le de, der for øje­blik­ket er en del af den mas­si­ve flygt­nin­ge­strøm, og at ver­dens­sam­fun­det ved fæl­les kraft kan fin­de hjer­te­rum og løs­nin­ger.

Det var og­så den nye og mod­ne Sa­gan, der tal­te. Og nu med en ver­dens­mesters vægt.

MANDAG 28. SEP­TEM­BER 2015

6: 14: 37 + 0: 03 + 0: 03 + 0: 21 + 0: 55 + 2: 50 + 2: 50

Til­jublet af pu­bli­kum i Ri­ch­mond kø­rer Pe­ter Sa­gan de sid­ste me­ter op mod må­let som ver­dens­me­ster i

cykling 2015. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.