Magnus­sens ma­ve­pu­ster

McLaren- boss Ron Den­nis smæk­ke­de i går med den dør, der el­lers var ble­vet åb­net på klem for et For­mel 1- co­me­ba­ck til Kevin Magnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ØV Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk ni­el@ sporten. dk Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

Mads Kind­berg Ni­el­sen Kevin Magnus­sens drøm om et sæ­de i For­mel 1 led i går no­get af et knæk. Jen­son But­ton, der har væ­ret meldt på vej væk fra McLaren de se­ne­ste uger, kø­rer iføl­ge hol­dets øver­ste chef, Ron Den­nis, og­så for bri­ter­ne næ­ste år, hvor mak­ke­ren fort­sat vil væ­re Fer­nan­do Alonso.

Det for­tal­te Ron Den­nis i for­bin­del­se med det ja­pan­ske grand­prix.

» Beg­ge kø­re­re har kon­trakt for næ­ste år, og så­dan er det, « si­ger han til Sky Sports, der føl­ger op på ud­ta­lel­sen med føl­gen­de spørgs­mål:

Ron, du sva­rer ik­ke på spørgs­må­let. Du si­ger no­get uden egent­lig at si­ge no­get. Er But­ton og Alonso i je­res to bi­ler næ­ste år?

» Ja. Hvad me­re ha­ve? «

Jen­son But­ton står til en mas­siv løn­for­hø­jel­se næ­ste år. Der­for er der ble­vet spe­ku­le­ret i, at McLaren på grund af hol­dets skran­ten­de øko­no­mi vil­le si­ge far­vel til den ru­ti­ne­re­de eng­læn­der. Men det bli­ver alt­så afk ræft et nu.

» Kon­trak­ten er uæn­dret, og in­tet bli­ver la­vet om. Jeg har talt med Jen­son om det, og han er glad for re­sul­ta­tet, « si­ger Ron Den­nis og ud­dy­ber:

» I et­hvert for­hold gæl­der det, at hvis du ik­ke fø­ler, at den an­den part har det godt i for­hol­det, og du selv tviv­ler på den an­den parts en­ga­ge­ment, er det ik­ke godt for for­hol­det. Når den tvivl for­svin­der, bli­ver tin­ge­ne bed­re. Vil I ha­ve mig? Be­ty­der det no­get for jer? Tror I på mig? Jeg tror, det er den ty­pe tan­ker, som Jen­son har haft . «

Hår­de ord fra Alonso

vil du Ron Den­nis hav­de i øv­rigt en rig­tig dår­lig dag på Suzuka­ba­nen i går. McLa­rens span­ske stjerne, Fer­nan­do Alonso, mi­ste­de nem­lig fuld­stæn­dig be­sin­del­sen, da han un­der- vejs blev over­ha­let af en Sau­ber- ra­cer.

» Jeg blev over­ha­let på langsi­den som en GP2- ra­cer. Pin­ligt, « råb­te Fer­nan­do Alonso over ra­dio­en med re­fe­ren­ce til klas­sen un­der For­mel 1. gen­de ik­ke im­po­ne­ret over spa­ni­e­ren, der jo var man­den, der pres­se­de Kevin Magnus­sen ud af McLaren- ra­ce­ren.

» Det var unød­ven­digt, men det var hans må­de at ud­tryk­ke fru­stra­tion på. Selv­føl­ge­lig er det ik­ke, hvad vi ger­ne vil op­nå, men vi og Hon­da fort­sæt­ter med at ar­bej­de ek­stremt hårdt, « sag­de Ron Den­nis til TV3+.

Ha­milt­on tan­ge­rer Sen­na

Lewis Ha­milt­on ( Mer­ce­des) var igen igen helt urør­lig, og han kør­te først i mål til sin 41. grand­prix- sejr, hvil­ket er en tan­ge­ring af le­gen­da­ri­ske Ayr­ton Sen­nas an­tal sej­re. Ha­milt­on kom i mål for­an sin team­kam­me­rat, Ni­co Ros­berg. Se­ba­sti­an Vet­tel ( Fer­ra­ri) tog sig af tred­je­plad­sen.

Det var i øv­rigt på Suzuka- ba­nen, at fran­ske Ju­les Bi­an­chi sid­ste år kør­te sin Marus­sia- ra­cer di­rek­te ind i en kr­an­vogn. Fransk­man­den blev eft er fl ere må­ne­der i ko­ma er­klæ­ret død.

Den tragi­ske ulyk­ke blev i går blandt an­det mar­ke­ret med et ’ min­de­bord’, hvor de ja­pan­ske fans kun­ne læg­ge blom­ster og hils­ner.

McLaren- chef Ron Den­nis fø­ler sig ret sik­ker på, at det og­så er Jen­son But­ton og Fer­nan­do Alonso, der kø­rer hol­dets F1- bi­ler næ­ste sæ­son. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.