Skils­mis­se på ener­gi­drik

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET ER NOK svært at for­stå hjem­me i Dan­mark, men det er fak­tisk ik­ke Kevin Magnus­sens 2016- mu­lig­he­der, der er det hot­te­ste em­ne i pad­do­ck­en i Suzuka. Det er Red Bulls For­mel 1- frem­tid, der er det store sam­ta­le­em­ne.

Red Bull do­mi­ne­re­de For­mel 1 i 2010- 13, hvor Se­ba­sti­an Vet­tel vandt fi re VM- tit­ler i træk. Det ske­te i tæt sam­ar­bej­de med Re­nault, der uden at få den store op­mærk­som­hed le­ve­re­de en hur­tig, so­lid og øko­no­misk mo­tor til tea­met. I 2014 blev der ind­ført et nyt For­mel 1- reg­le­ment, og der­med blev magt­ba­lan­cen æn­dret. Nu var det Mer­ce­des, der hav­de den su­verænt bed­ste mo­tor. Re­naults var ik­ke helt i sam­me klas­se, men de ene­ste sej­re, der ik­ke gik til Mer­ce­des i 2014, blev trods alt vun­det af Da­ni­el Ric­ci­ar­do i Red Bull med Re­nault- power. I sid­ste uge var Re­nault­mo­to­ren og­så god nok, til at Ric­ci­ar­do blev num­mer to i Sin­ga­po­res Grand Prix. AL­LI­GE­VEL ER RED Bull- le­del­sen gå­et i selvsving. For­mel 1- fra­sen om at ’ vi vin­der sam­men, og vi ta­ber sam­men’ gæl­der åben­bart ik­ke for Red Bull, der har pla­ce­ret he­le skyl­den for de mang­len­de resultater på den fran­ske mo­tor. Sam­ar­bej­det mel­lem Red Bull, de­res ju­ni­or- team Toro Ros­so og Re­nault blev der­for op­sagt al­le­re­de for man­ge uger si­den.

Som al­tid i For­mel 1 er det vig­tigt med en Plan B, men dén glem­te Red Bull i hol­dets iver eft er at kom­me ud af Re­nault- aft alen. Man hav­de ik­ke en ny mo­tor­le­ve­ran­dør klar, men reg­ne­de åben­bart med, at Mer­ce­des og Fer­ra­ri vil­le slås om at ar­bej­de sam­men med de fi redob­bel­te ver­dens­me­stre.

For­kert! Mer­ce­des så gan­ske for­nuft igt in­gen grund til at hjæl­pe en af de­res hårdeste kon­kur­ren­ter. Eft er at ha­ve set hvor­dan Red Bull be­hand­le­de Re­nault – i bå­de go­de og dår­li­ge ti­der – meld­te ty­sker­ne ud, at de ik­ke var in­ter­es­se­re­de i et sam­ar­bej­de.

Så var der Fer­ra­ri tilbage. Ita­li­e­ner­ne har sam­me pro­blem­stil­ling som Mer­ce­des, men har trods alt til­budt at le­ve­re et år gam­le mo­to­rer til Red Bull og Toro Ros­so.

Det er ba­re ik­ke godt nok for Red Bull – man vil ha­ve sam­me mo­to­rer, som Fer­ra­ri be­nyt­ter i hol­dets eg­ne bi­ler. Og hvis ik­ke hol­det får de øn­ske­de mo­to­rer, over­ve­jer man helt se­ri­øst at træk­ke si­ne fi re bi­ler ud af For­mel 1 eft er den­ne sæ­son.

For For­mel 1 har det end­nu stør­re kon­se­kven­ser, end hvor Kevin Magnus­sen kø­rer i 2016.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.