Spil­leMes­si ned­t­ur ven­ter

Bar­ce­lo­na må und­væ­re sin kø­ler­fi­gur i to må­ne­der. Nu får fod­bold­ver­de­nen svar på, hvor af­hæn­gig Barca er af Mes­si

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CHOKSKADE Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

MANDAG 28. SEP­TEM­BER 2015

Det er så­dan et syn, der vil hjem­sø­ge al­ver­dens Bar­ce­lo­na- fans i de­res ma­re­ridt. En for­pint Lio­nel Mes­si, der be­svæ­ret må hum­pe af ba­nen med en læn­ge­re­va­ren­de ska­de.

Den ar­gen­tin­ske mira­kel­ma­ger løb i lør­da­gens hjem­me­kamp mod Las Pal­mas ind i en af kar­ri­e­rens sjæld­ne ska­der. Han er nu ude i to må­ne­der med en knæska­de, og det bli­ver en de­ci­de­ret kamp mod uret for Bar­ce­lo­nas læ­ge­stab at få Mes­si klar til ’ El Clási­co’- op­gø­ret mod Re­al Madrid 22. novem­ber.

Knæska­den er et hårdt slag for stor­klub­ben, der me­re el­ler min­dre er af­hæn­gig af sin ar­gen­tin­ske kø­ler­fi­gur, slår to dan­ske eks­per­ter fast.

» Det er et gi­gan­tisk tab for Bar­ce­lo­na, og det bli­ver vir­ke­lig in­ter­es­sant at se, hvor­dan man kla­rer sig uden ham. Man har jo ind­til vi­de­re væ­ret ut­ro­ligt hel­di­ge med, at Mes­si næ­sten al­tid har und­gå­et de her læn­ge­re ska­des­pau­ser. Hvad kan de uden ham, når det vir­ke­lig bræn­der på? « spør­ger Pe­ter Grøn­borg, Champions League- vært med stor pas­sion for spansk fod­bold.

Mes­si- af­hæn­gig­hed

Den tid­li­ge­re Primera Di­vi­sión- kom­men­ta­tor for Ca­nal9 Jo­nas Schwartz vur­de­rer, at Mes­si- ska­den ram­mer Bar­ce­lo­na, der des­pe­rat le­der ef­ter for­men fra den for­ri­ge re­kord­s­æ­son, på et me­get sår­bart tids­punkt.

» Det er en ek­stra stor bet set i ly­set af, hvil­ken for­fat­ning Bar­ce­lo­na er i for ti­den. Hol­det har le­ve­ret nog­le be­kym­ren­de præ­sta­tio­ner på det se­ne­ste, og især 1- 4- ne­der­la­get mod Cel­ta var ek­stra­or­di­nært skidt, « si­ger Jo­nas Schwartz og fort­sæt­ter:

» Der er en del usik­ker­hed om, hvad hol­dets styr­ker er for ti­den. Suárez og Ney­mar sco­rer ik­ke som i sid­ste sæ­son, og for­sva­ret sej­ler. Der­for er det hårdt, når de plud­se­lig skal und­væ­re Mes­sis mål. «

Ud­tryk­ket ’ Mes­si­de­pen­den­cia’ ( Mes­si- af­hæn­gig­hed) op­stod i de span­ske sport­sa­vi­ser, da Mes­si i 2013 se­ne­st var lang­tids­ska­det. Her var Bar­ce­lo­na på vej til at ry­ge ud af Champions League, da en halvska­det og me­get un­fit Mes­si i des­pe­ra­tion blev sendt på ba­nen med ni mi­nut­ter tilbage af kam­pen mod Pa­ris Saint- Ger­main. Med Mes­si på ba­nen lyk­ke­des det Bar­ce­lo­na at frem- tvin­ge den af­gø­ren­de scor­ing. Det fik span­ske sport­sjour­na­li­ster til at spe­ku­le­re i, om Bar­ce­lo­na er så af­hæn­gig af Mes­si, at hans blot­te til­ste­de­væ­rel­se kan gø­re en for­skel. Li­der Bar­ce­lo­na – på godt og ondt – af ’ Mes­si­de­pen­den­cia’, spurg­te de span­ske me­di­er.

Pe­ter Grøn­borg med­gi­ver, at Bar­ce­lo­na i de store kam­pe i høj grad læ­ner sig op ad ar­gen­ti­ne­rens overjor­di­ske fod­bold­ta­lent:

» I de store kam­pe er der en ver­den til for­skel på at ha­ve ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler med el­ler ej. Hjem­me mod Las Pal­mas skal det nok gå, men det er i de store kam­pe, at hans fra­vær bli­ver en ud­for­dring. Hvad kan de så? Det er et hold, der i høj grad er byg­get op om, at Mes­si gør, hvad der pas­ser ham. Det er ham, der be­stem­mer på det hold, « ly­der det fra Vi­a­sats Champions League- vært.

Et lys i mør­ket for Bar­ce­lo­nas fans kan væ­re, at kamp­pro­gram­met i de kom­men­de to må­ne­der ik­ke er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.