KIF blev kørt over i egen hu­le

Rhe­in- Neck­ar Löwen var alt for stor en mund­fuld for KIF Kol­ding København, der tab­te stort på hjem­me­ba­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Frank Ci­li­us

CHAMPIONS LEAGUE, GRUP­PE B skabt sig en lil­le fø­ring på tre mål i de før­ste mi­nut­ter. Rhe­in- Neck­ar Löwen hev sig dog tilbage og kom for­an med et en­kelt mål eft er en god tysk pe­ri­o­de lidt over midt­vejs i halv­le­gen. Men det skul­le bli­ve me­get vær­re for dan­sker­ne. For plud­se­lig var KIF kørt ag­ter­ud, og hjem­me­hol­det var ne­de med fi re mål – 8- 12 – ved pau­sen.

I pau­sen for­kla­re­de Rhe­in- Neck­ar Löwens dan­ske spil­ler, Mads Mensah Lar­sen, ty­sker­nes 1. halv­leg:

» Vi fi k ik­ke den bed­ste start. Men så be­gynd­te vi at sky­de lidt me­re og fi k vo­res an­grebs­spil op at kø­re, « sag­de han til DR.

Ud­byg­ge­de fø­rin­gen

I an­den halv­leg fort­sat­te ty­sker­ne det fl ot­te spil og var eft er fem mi­nut­ter for­an med seks mål. Eft er 10 mi­nut­ter var de for­an med ot­te, hvor­ef­ter Kas­per Hvidt i må­let måt­te ud­gå

holdt til kam­pens slut­re­sul­tat 30- 18.

Ramt på til­ba­ge­lø­be­ne

Bo Spel­ler­berg me­ner, at KIF er nem­me­re at ryste i den­ne sæ­son.

» Vi har vis­se ud­for­drin­ger for ti­den, og vi mø­der et godt hold i dag. Det er ær­ger­ligt, at vi bræn­der så man­ge 100 pro­cents chan­cer. Vi er lidt me­re po­r­ø­se i den­ne sæ­son, og det skal vi ha­ve vendt, « si­ger han.

Kas­per Hvidt var og­så ær­ger­lig oven­på det store ne­der­lag.

» Eft er fem- ti mi­nut­ter af an­den halv­leg er kam­pen jo re­elt slut. Vi bræn­der, og så sco­rer de. De er me­get kold­blo­di­ge og ud­nyt­ter det og ram­mer vo­res må­ske sva­ge­ste fa­se i øje­blik­ket – nem­lig til­ba­ge­lø­bet, « sag­de Kas­per Hvidt eft er kam­pen til DR.

KIFs næ­ste mu­lig­hed for op­rejs­ning oven på det store ne­der­lag er på ons­dag, hvor Sønderjyske kom­mer på be­søg i Boxer Herreligaen.

Bo Spel­ler­berg og KIF Kol­ding København fik store klø i Champions League hjem­me mod Rhe­in Neck­ar Löwen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.